10280 יסודות החשבונאות

תקציר העבודה

10280 יסודות החשבונאות – ממ”ן 12, ציון 89 – כולל הערות המנחה.
13002 חשבונאות למנהלים.
חומר הלימוד למטלה: יחידה 4 – התהליך החשבונאי, ויחידה 5 – נכסים שוטפים.

שאלה 1: עריכת דוחות כספיים.
להלן יתרות החשבונות בספרי חברת “עומר 3” בע”מ ליום 31 בדצמבר…
נדרש: לערוך דוח על הרווח הכולל וייעוד רווחים לשנת 2014 ומאזן ליום 31 בדצמבר 2014.

שאלה 2: עריכת דוחות כספיים.
להלן יתרות חשבונות חברת “ליאור” בע”מ ליום ה- 31.12.2014 …
שאלה 1 – הרווח הגולמי של החברה לשנת 2014 בש”ח:
א. 249,000
ב. 765,000
ג. 785,000
ד. 805,000
ה. אף תשובה איננה נכונה.

שאלה 2 – הוצאות המיסים של החברה לשנת 2014 בש”ח :
א. 12,000
ב. 40,000
ג. 22,000
ד. 10,000
ה. אף תשובה איננה נכונה.

שאלה 3 – יתרת הרווח שלא יועד ליום 31 בדצמבר 2014 בש”ח:
א. 326,000
ב. 30,000
ג. 110,000
ד. 246,000
ה. אף תשובה איננה נכונה.

שאלה 4 – סך הנכסים הלא השוטפים ליום 31 בדצמבר 2014 בש”ח:
א.538,000
ב. 210,000
ג. 748,000
ג. 768,000
ה. אף תשובה איננה נכונה.

שאלה 5 – סך ההתחייבויות השוטפות ליום 31 בדצמבר 2014 בש”ח:
א. 64,000
ב. 119,000
ג. 355,000
ד. 205,000
ה. אף תשובה איננה נכונה.

שאלה 3: רישומים חשבונאיים ועריכת דוחות כספיים.
להלן היתרות המאזניות של חברת “אלון” בע”מ ליום 31 בדצמבר 2013 ….
בשנת 2014 בוצעו העסקאות להלן:…..
נדרש:
א. להכין נייר עבודה לרישום העסקאות לעיל.
ב. להכין דוח רווח והפסד וייעוד רווחים לשנת 2014.
ג. להכין מאזן ליום 31 בדצמבר 2014.

שאלה 4: הפרשה לחובות מסופקים כאחוז מיתרת לקוחות.
חברה נוהגת להעמיד את יתרת ההפרשה לחובות מסופקים על סך של 5% מיתרת הלקוחות והשיקים לקבל.
ליום ה- 1.1.2012 היו יתרת הלקוחות 150,000 ש”ח ויתרת ההפרשה לחובות מסופקים 7,500 ש”ח .
מכירות וגבייה – מכירות החברה לשנת 2012 הסתכמו ב-2,280,000 ש”ח .
הגבייה מהלקוחות בשנה זאת הסתכמה ב-1,800,000 במזומנים , ו-100,000 ש”ח בשיקים (דחויים) לקבל שמועד פירעונם ב-1.2.2013 , ושהופקדו בחשבון הבנק של החברה . חובות אבודים – לקראת הכנת הדוחות הכספיים לשנת 2012 , התברר כי חוב בסך 20,000 ש”ח היא חוב אבוד, אך חוב בסך 30,000 ש”ח שנמחק כחוב אבוד בשנה קודמת, הפך בשנת 2012 לחוב טוב (החוב טרם נגבה ל-31.12.2012) עובדות אלו טרם נרשמו בספרי החברה
נדרש:
א. לערוך רישומים מתאימים לאירועים המתוארים לעיל .
ב. לחשב את ההלח”מ הנדרשת -ל31.12.2012.
ג. לחשב את ההוצאות לחובות המסופקים לשנת 2012 , ולערוך רישומים בהתאם .
ד. להציג את יתרות הלקוחות (כולל שיקים לקבל) נטו וההלח”מ ליום 31.12.2012 .

שאלה 5: הפרשה לחובות מסופקים (הלח”מ) בשיטת גיול חובות.
החברה מחשבת את ההפרשה לחובות מסופקים בשיטת גיול חובות , לאחר ניתוח גיל הלקוחות והשיקים לקבל .
להלן יתרות של חשבונות של החברה ליום 31 בדצמבר 2014, בש”ח:….
להלן טבלה של חובות הלקוחות והשיקים לקבל לפי גיל החוב ואחוז החובות המסופקים :….
מידע נוסף : סמוך ל-31.12.2014 התברר כי לקוח החייב סכום של 10,000 ש”ח (נכלל בחובות בפיגור של מעל שנה) הוכרז פושט רגל , וחובו הפך לחוב אבוד.
מחיקת החוב האבוד טרם נרשמה בספרי החברה מאחר שטרם נערכו רישומי התאמה לסוף שנה .
נדרש:
א. חשבו את ההפרשה לחובות מסופקים הנדרשת ל-31.12.2014, לפי טבלת גיול החובות לעיל .
ב. חשבו את ההוצאות לחובות מסופקים לשנת 2014 .