13035 מימון עסקי רב-לאומי

תקציר העבודה

13035 מימון עסקי רב-לאומי ממ”ן 12, ציון 97 – כולל הערות המנחה.
חומר הלימוד למטלה: חלק I : הסביבה הגלובלית; חלק II שערי חליפין: תיאוריה ושווקים.
נושאים: שכר מנכ”לים, ביצועי מניות, תמריצים, דירקטורים, סיכון מטבע, סיכון שערי חליפין, ברקזיט, תיאוריית שקילות כוח הקנייה (PPP), שע”ח ספוט, אינפלציה, הכנסות ריאליות.

שאלה 1: ניתוח כתבה בנושא הקשר בין שכר מנכ”לים, ביצועי המניות, תמריצים ודירקטורים:
א. כיצד קשור שכרם העולה של מנכ”לים, לביצועי המניה של החברה אותה הם מנהלים?
ב. מדוע מבקשים הדירקטורים בחברה ממנהליה, להעלות את מחירי המניות במטרה להשיא תשואה לבעלי המניות?
ג. הסבירו מדוע מענקי מניות נחשבים כתמריץ למנכ”ל ומדוע יש לתמרץ מנכ”לים.
ד. הסבירו מדוע שכרם של מנכ”לים רבים מורכב ממענקי מניות ומתמריצים נוספים, ולא ממשכורת.
ה. מה משקף הפער בין שכר המנהלים (המורכב ברובו מתמריצים) לבין שכר שאר העובדים בחברה?

שאלה 2: ניתוח כתבה – חברת מיטרוניקס:
הסבירו כיצד צפויות הירידות בשער היורו והדולר להשפיע על ביצועי החברה הישראלית.

שאלה 3: ברקזיט בבריטניה – השלכות והשפעות.

שאלה 4: שאלת חישוב:
לחברה בריטית יש מפעל ייצור בארה”ב ממנו היא צופה להניב זרם מזומנים נקי של $180 מיליון במונחים ריאליים בסוף השנה הקרובה. שער החליפין “ספוט” בין הדולר לליש”ט הוא GBP/USD=2.00 . האינפלציה הצפויה בארה”ב היא 3% ובבריטניה 6%. החברה חוששת מהשפעת הבדלי האינפלציה בין ארה”ב לבריטניה על שער החליפין דולר-ליש”ט ועל הכנסותיה במונחי המטבע המקומי (ליש”ט).
א. לפי תיאוריית שקילות כוח הקנייה (PPP) מה יהיה שע”ח בין הדולר לליש”ט בתום השנה? חשבו את אחוז השינוי בערך הדולר.
ב. מה תהיה השפעת השינוי בשע”ח דולר-ליש”ט על ההכנסות הריאליות של החברה הבריטית (בליש”ט), בהנחה שתזרים המזומנים הנקי של החברה מהמפעל שלה בארה”ב אינו מושפע מהאינפלציה בארה”ב?
ג. מה תהיה השפעת השינוי בשע”ח דולר-ליש”ט על ההכנסות הריאליות של החברה הבריטית (בליש”ט,) בהנחה שתזרים המזומנים הנקי שהחברה הבריטית תניב מהמפעל בארה”ב ישתנו בהתאם לאינפלציה?
ד. אם תיאוריית שקילות כוח הקנייה )PPP( תקפה ומתקיימת, מה יהיה ההפסד (בליש”ט) לחברה הבריטית הנובע מהבדלי האינפלציה בין ארה”ב לבריטניה?
האם במצב זה על החברה לגדר את חשיפתה לשינויים בשער החליפין? האם תמליצו לחברה לנסות לחזות את שערי החליפין “ספוט” העתידיים? מדוע?