Pritchard Vs. Toland גישות שונות בחקר דתות פרימיטיביות

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2019
מספר מילים 1292
מספר מקורות 2

תקציר העבודה

בעבודה זו אני משווה בין שני החוקרים אדוארד א' אוואנס-פריצ'ארד וג'ון טולאנד.
אוואנס-פריצ'ארד טוען כי אחד האתגרים הקשים ביותר העומדים בפניו של חוקר הדתות הוא הבנת תרבות אחרת בעלת עולם מושגים שונה לחלוטין מזה המוכר לו. הוא גם מתייחס באופן ספציפי לסוגיית התרגום, וטוען כי להיבט המילולי יש משמעות רבה בתפיסת הדברים ובהצגתם, ורק באמצעות תרגום מילולי מדוייק ניתן להבין לעומק תרבות זרה לחלוטין.

1. John Toland, The Agreement of the Customs of the East-Indians With Those of the Jews. (1705)
2. אדוארד א. אונס-פריצ'רד, תורות של דת פרימיטיבית, עמנואלה ברש-רובינשטיין, ירושלים: ביאליק, תשנ"ח.