הסבירו את המושגים הבאים: תחרות, קונפורמיות, פופולריות.

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח , ,
ציון 95
שנת הגשה 2022
מספר מילים 1459

תקציר העבודה

הסבירו היבט חיובי והיבט שלילי של כל אחד משלושת המושגים שהצגתם בסעיף
א' )סך-הכל 6 היבטים(. ביחס לכל היבט הציגו דוגמה מתחום התהליכים
החברתיים בבית-הספר שממחישה את דבריכם. ניתן להשתמש בדוגמה אחת של
מצב חברתי מסויים ולהתאים אותה להיבטים השונים……

שאלה 2( 20 נק'(
)8 נק'( א. הסבירו מהי עמדה ותארו את עמדתם האפשרית )חיובית או שלילית( של ילדים
ובני נוער כלפי קריאת ספרים. פרטו את מימדי העמדה השונים – רגשי,
קוגניטיבי, התנהגותי. …….