הערכת שווי נטו מלינדה לפי שיטת DCF -

תקציר העבודה

מטרת העבודה הינה הערכת שווי חברת נטו מלינדה עבור תאריך החתך: 31.12.2021, זאת במסגרת פרויקט גמר בלימודי תואר שני למנהל עסקים  הערכת השווי נעשתה על פי שיטת ה-DCF, בדרך של היוון תזרימי מזומנים נטו החזויים מפעילותה העסקית של החברה במטרה לאמוד את שוויה הכלכלי. הניתוח מבוסס על הדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה בשנים 2016-2021, ודו"חות כספיים רבעוניים לתקופה הנ"ל. על סמך נתוני הדו"חות, ניתוח הסביבה העסקית ושיקולים נוספים בוצעה תחזית לסעיפים תוצאתיים ומאזניים כחלק מתזרימי המזומנים של שיטת ה-DCF.

**לא כולל אקסל

פרק 1 – תקציר מנהלים
פרק 2 – סקירת הסביבה העסקית
פרק 3 – ניתוח דוחות כספיים ותחזית תזרים מזומנים
פרק 4 – הערכת מחיר ההון של החברה
פרק 5 – סיכום הערכת השווי