הערכת שווי קליל תעשיות לפי שיטת DCF

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , ,
ציון 95
שנת הגשה 2021
מספר מילים 8527

תקציר העבודה

בעבודה זו בוצעה הערכת שווי לחברת קליל תעשיות על פי מודל ה-DCF בו שנות התחזית 2021-2025 וכן שנה נוספת המייצגת את כל השנים קדימה. על פי המודל ועל בסיס כל ההנחות שנלקחו המפורטות בעבודה, נבנה "תזרים מזומנים חופשי" לכל אחת משנות התחזית וכן לשנה המייצגת. תזרים המזומנים החופשי הוון עבור כל אחת מהשנים ב"תקופה להיוון" התואמת לה ובשיעור הייוון שחושב עבור החברה (WACC) וכך התקבל תזרים המזומנים המהוון של החברה.

 

לא כולל קובץ אקסל