כלכלה מוניטרית

תקציר העבודה

כלכלה בין-לאומית – היבטים מוניטריים 13020 – ממ”ן 11, ציון 100.
כלכלה מוניטרית 10971.
נושאים: מאזן תשלומים, יתרות מט”ח, התחייבויות חיצוניות, שוק מט”ח, חשבון שוטף נטו, הכנסות גורמי ייצור, העברות הון, שער חליפין ריאלי, שער חליפין נומינלי, בסיס הכסף, שער חליפין קבוע, שער חליפין נייד.

שאלה 1:
בניית מאזן תשלומים לפי רשימת תשלומים ותקבולים של משק .

שאלה 2:
ענו על השאלות הבאות לפי מאזן התשלומים של שאלה 1 :
א. בחשבון השוטף היה גירעון/עודף של….. דולרים.
ב. בחשבון השוטף נטו היה גירעון/עודף של… דולרים.
ג. יתרות מט”ח עלו/ירדו בסכום של…. דולרים.
ד. ההתחייבויות החיצוניות נטו של המשק גדלו/קטנו בסכום של…. דולרים

שאלה 3:
משק שבו התוצר והמחירים קבועים פתוח לתנועות הון בינלאומיות ולהעברות חד-צדדיות. שער החליפין נייד.
פונקציית הביקוש למט”ח לצורכי יבוא של סחורות ושירותים…..
פונקציית היצע המט”ח מיצוא של סחורות ושירותים ….
לחשב:
א. שער חליפין ריאלי
ב. שער חליפין נומינלי.
ג. חשבון שוטף נטו.
ד. השינוי ביתרות מט”ח של המשק לעומת השנה הקודמת.
ה. השינוי בבסיס הכסף במשק, הנובע משוק המט”ח, לעומת השנה הקודמת.
ו. השינוי בהתחייבויות החיצוניות נטו, לעומת השנה הקודמת.
ז. שרטט את שוק המט”ח; כמות המט”ח על הציר האופקי ושער החליפין הנומינלי על הציר האנכי. שרטטו בתרשים את היצע המט”ח שמקורו בתקבולי היצוא בלבד ואת היצע המט”ח הכולל. סמנו בתרשים את ערכי שווי המשקל, את שער החליפין, את היצוא, את היבוא ואת תנועות ההון.

שאלה 4:
משק שבו התוצר והמחירים קבועים פתוח לתנועות הון בינלאומיות ולהעברות חד-צדדיות.
פונקציית הביקוש למט”ח לצורכי יבוא של סחורות ושירותים…..
פונקציית היצע המט”ח מיצוא של סחורות ושירותים …..
לחשב:
א. שער חליפין ריאלי.
ב. שער חליפין נומינלי.
ג. שינוי בבסיס הכסף במשק.
ד. האם שער החליפין קבוע או נייד?
ה. שרטטו את שוק המט”ח; כמות המט”ח נמדדת על הציר האופקי ושער החליפין הנומינלי על הציר האנכי. סמנו בתרשים את שער החליפין (בפועל,) את היצוא, את היבוא, את תנועות ההון ואת השינוי ביתרות מט”ח.