כלכלה מוניטרית

תקציר העבודה

כלכלה בין לאומית – היבטים מוניטריים 13020 – ממ”ן 13, ציון 99 – כולל הערות המנחה.
כלכלה מוניטרית 10971.
נושאים: “חיזוק הכלכלה”, גישה קיינסיאנית, “מדיניות הצנע”, הורדת שער הריבית, החלשת מטבע, שער חליפין, גרסה מוחלטת של שוויון כוח הקנייה, גרסה יחסית של שוויון כוח הקנייה, פיחות, ייסוף, פרמיית סיכון של מדינה, שער חליפין צולב.

שאלה 1:
א. מה פירושו של הביטוי “חיזוק הכלכלה” ואיך הגישה הקיינסיאנית אמורה לפעול להשגתו?
תשובה: “חיזוק הכלכלה” פירושה צמיחה. לפי הגישה הקיינסיאנית, צמיחה תתאפשר באמצעות עליית הביקוש המצרפי: בזמן מיתון – פיסקלית מרחיבה, בזמן אינפלציה – פיסקלית מצמצמת.
ב. מהי “מדיניות הצנע,” ומדוע תומכיה “מאמינים כי היא חיונית והולמת?”
תשובה: מדיניות הצנע” דוגלת בקיצוצים בתקציב ובתמ”ג. קיצוצים נכונים יכולים לעודד צמיחה באמצעות חיזוק האמון של המשק והפחתת פרמיית סיכון על אג”ח ממשלתיות.
ג. מהו הפגם, לדעת האקונומיסט, ב”קיינסיאניות הגסה של קרוגמן?”
ד. איך הורדת שער הריבית עוזרת “לחיזוק הכלכלה,” ומדוע היא לא הייתה אפשרית ביולי 2010?
ה. איך מטבע חלש מועיל “לחיזוק הכלכלה?” ו. מדוע “מטבעות המדינות העשירות אינם יכולים להיחלש כולם בבת אחת?”. האם חוסר יכולת זה התקיים רק באמצע 2010? באיזה תנאים הוא מתקיים?

שאלה 2:
א.מחיר אייפון הוא 3500 ש”ח בישראל ובאירופה מחירו 750 אירו. בהנחה שמתקיימת הגרסה המוחלטת של שוויון כוח הקנייה, PPP, מהו שער החליפין שבין הש”ח לאירו?
ב. לפי הגרסה היחסית לשוויון כוח הקנייה,PPP, ובהתאם לנתוני סעיף א’, מהו שיעור הפיחות/הייסוף הראלי הצפוי לשנה הקרובה בערכו של הש”ח ביחס לאירו, בהנחה שהמחירים בארץ צפויים לרדת בשנה זו ב 0% ומחירי חו”ל צפויים להיות יציבים?

שאלה 3:
א. ביום מסוים התקיימו שערי החליפין הבאים:
1.0217 אירו לדולר אמריקאי.
1.7207 ליש”ט לדולר אמריקאי.
0.0027 פרנקים שוויצריים ל011- יינים יפנים.
1.0777 ליש”ט ליש”ט ל011- יינים יפנים.
חשבו את שער החליפין, שהתקיים באותו יום, בין האירו לפרנק השוויצרי.
ב. בשבוע מסוים התחזק מטבע א’ לעומת מטבע ג’ ב7%- ולעומת למטבע ד’ ב.9%- מטבע ד’ נחלש לעומת מטבע ב’ ב.0%- חשבו, לאותו שבוע, את שיעור הפיחות/הייסוף של מטבע ב’ ביחס למטבע א.’

שאלה 4:
בעולם שתי מדינות, מדינת גוליבר ומדינת הגמדים. במדינת הגמדים שער הריבית השנתי הוא 7% ובמדינת גוליבר הוא 2.0% . צפויה היחלשות של 7% בערכו של מטבע גוליבר ביחס למטבע הגמדים. בשתי המדינות לא מוטלים מסים על רווחים בשוק ההון, וידוע שתושבי שתי המדינות מעדיפים להשקיע במדינת גוליבר.
חשבו את פרמיית הסיכון שמייחסים המשקיעים למדינת הגמדים.