מבוא לסוציולוגיה

תקציר העבודה

שאלה 1
בשנים הבאות צפויים להתגבר תהליכי אוטומציה ושימוש ברובוטים ובבינה מלאכותית שיחליפו
עובדים בתחומי עבודה מגוונים. תחילה יגרעו עבודות המבוצעות בפעולות רוטיניות ובהמשך גם
כאלה שלהן נדרשים מיומנויות וידע מקצועי. צפוי שהתפתחויות האלה יביאו לקיטוב בשוק
העבודה כשמקצועות שמזוהים עם המעמד הבינוני ייעלמו ובה בעת, הכנסותיהם של מנהלים
בכירים ובעלי שליטה בתאגידים יעלו.
מה יהיו ההשלכות של התהליכים האלה ל"מעמד הבינוני המתרחב" )ריבוד ומעמד חברתי(, ואיך
ניתן להסביר אותם מתוך התייחסות ל"ניעות חברתית" )ריבוד ומעמד חברתי( ול"תיאורית
הקונפליקט המעמדי" )ריבוד ומעמד חברתי( ?
שאלה 2
הסוציולוגיה הישראלית עסקה רבות בסוגיות הפער העדתי בין היהודים אזרחי ישראל. לפי
נתונים על הכנסות של עובדים שכירים בשוק העבודה הישראלי מהעשור האחרון פערי השכר
הצטמצמו ושעורי המזרחיים בעשירונים העליונים משתווים לשיעורם באוכלוסייה. נתונים
דמוגרפיים מהעשורים האחרונים מעידים על עלייה רצופה ומשמעותית בשיעורי הנישואים הבין
עדתיים. בתחום התרבותי ניכרת התמסדות והצלחה מסחרית של מוזיקה ים-תיכונית.
הסבירו את המגמות על-פי המושגים "כור היתוך" )גזע, אתניות והגירה(, "הטמעה" )גזע, אתניות
והגירה(, ו-"פלורליזם תרבותי או רב תרבותיות" )גזע, אתניות והגירה(.