כיצד משפיע הפרסום על יצירת תדמית חיובית של מוצר?

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 16
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח , , , , , , , , ,
שנת הגשה 2022
מספר מילים 1311
מספר מקורות 4

תקציר העבודה

מטלת מנחה 16 בקורס ניהול הפרסום 10344
יהול הפרסום  – 10344 : הקורס
ריון  חומר הלימוד למטלה: מטלת חובה ! – הצעה לפרה-סמי
י כתיבת מטלה זו  יש לקרוא מטלה 11 לפ
מספר השאלות: 2 משקל המטלה: ללא משקל
סמסטר: 2022 ב מועד אחרון להגשה: 29.4.2022
קיימות שתי חלופות להגשת מטלות:
ת באתר הבית של הקורס  שליחת מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוו 
חיה  חה במפגשי הה  שליחת מטלות באמצעות הדואר או הגשה ישירה למ 
חה"  והל הגשת מטלות מ " הסבר מפורט ב
ה  תן 60 – להצעה תקי  במטלה זו יי
ס לממוצע )  כ ה עומדת בדרישות (ציון מטלה זו לא  50 – להצעה שאי
חובה לצרף את הקישור למאמרים שבהם תעשו שימוש בעבודה
ה ותשתית  ית (מטלה 11 ) והיא משמשת כהכ  ריו  ה הצעה לעבודה פרה-סמי  מטלה זו הי
חיות מטלה 11 . המטלה תכלול  לעבודה. בטרם כתיבת מטלה זו ( 16 ) עליכם לקרוא היטב את ה
ית.  ריו  בפועל הצעה מפורטת לעבודה הפרה סמי
שאלה 1
ית שלכם על פי הסעיפים כמפורט להלן:  ריו  הציגו את העבודה הפרה הסמי
ושא המוגדר במדויק.  א. כתבו מהו התחום בו תעסוק העבודה ומהו ה
ה בלתי תלוי (  ה תלוי ומשת  חים של משת  ב. הציגו את שאלת המחקר ואת השערת מחקר במו
ה משפיע).  ה מושפע ומשת  משת
ג. בחרו 4 מאמרים שעליהם תתבסס העבודה. הציגו את המאמרים כרשימה ביבליוגרפית
מסודרים לפי א'-ב' של שמות המחברים, בהתאם לכללי הציטוט. המאמרים יהיו מכתבי
יים מהמאמרים  ים 2017 ועד היום. לפחות ש  לאומית מהש  עת אקדמיים מהספרות הבי
ות 2022-2020 (מאמרים מבוקרים בלבד!). לפחות שלושה מתוכם  תיים האחרו  יהיו מהש
( יהיו מכתבי העת בשיווק ופרסום. (רשימת כתבי עת מומלצים ראו במטלה 11
19
שאלה 2
ית והשיבו  ריו  קראו את ארבעת המאמרים מהביבליוגרפיה שמצאתם עבור העבודה הפרה סמי
על הסעיפים הבאים:
א. הציגו את השאלה המרכזית המוצגת בכל מאמר והסבירו בקצרה כיצד שאלה זו תסייע
ושא העבודה.  לכם בהתמודדות עם
י ממצאים בולטים ועיקריים שעלו מתוך כל אחד מהמאמרים תוך ציון מראה  ב. סכמו ש
ה על פי כללי הציטוט (הסיכום יהיה עד עמוד אחד- רבע עמוד לכל  מקום של כל טע
מאמר).
ית  ריו  ג. הציגו את ראשי הפרקים של העבודה הפרה סמי
שימו לב! מטלה 16 היא חובה אי הגשתה במועד מבטלת את האפשרות לסיים את קורס
יהול הפרסום (יהיה צורך להירשם לקורס מחדש). 