ממ״ן 11 בקורס ״מחוננות וכישרונות מיוחדים״ 10711.

תקציר העבודה

ממ״ן 11 בקורס ״מחוננות וכישרונות מיוחדים״ 10711.
השאלה הראשונה דנה על מטרת מחקרו של אברהם טננבאום וזיהוי הסימנים המוקדמים של המחוננות בילדים רכים (גיל טרום בית ספר יסודי).
השאלה השניה דנה בתאוריות הפורמליות וכיצד הן באות לידי ביטוי במחקרו של טרמן. בנוסף שאלה זו מנתחת את מושג ה״גאונות״ בעיני הגישה הפסיכופתולוגית, הגישה החברתית היסטורית והגישה הנורמטיבית סטטיסטית.