מענה לבחינת גמר בקורס ניהול אסטרטגי שמספרו 10908 – ענף הבנקאות : בנק הפועלים

תקציר העבודה

מענה לבחינת גמר בקורס ניהול אסטרטגי שמספרו 10908 – ענף הבנקאות : בנק הפועלים
מס' שאלון -304