נוער בסיכון ותפיסת העצמי- אלמנטים של תפיסת העצמי בקרב נוער בסיכון

תקציר העבודה

העבודה עוסקת בנוער בסיכון ותפיסת העצמי -אלמנטים של תפיסת העצמי בקרב נוער בסיכון שנעשו ע"י קבוצת מחקר באמצעות אבחון הHTP.
מבוא
עבודה זו באה לסקור את 'תפיסת העצמי' ((self- psychology, המומשגת מתוך אסכולת 'פסיכולוגיית העצמי' שנוסדה על ידי היינץ קוהוט, בקרב בני נוער בסיכון. בתהליך הסקירה התאורטית התחוור לי כי שני מושגים אלו- 'תפיסת העצמי' ו'נוער בסיכון', קשים להגדרה ולתיחום. מושג ה'עצמי' מעורר שאלות רבות. מושג זה נמצא בין תפיסה רוחנית לתפיסה חומרנית, בין ביולוגיה ופסיכולוגיה, בין יש ובין אין. לכן, ישנם רבים המנסים להבינו ולהגדירו (קוזארי, 2003), אך מתקשים להגיע להגדרה קולקטיבית גורפת.
גם ההגדרה של 'נוער בסיכון' אינה פשוטה. הצורך בהגדרת אוכלוסייה זו מיועד בעיקר לפיתוח התערבויות שיקומיות מתאימות, והקושי להגדירה גורם לקושי ביצירת התערבויות אלו Etzion) & romi, 2015). עניין זה נעשה מובהק עוד יותר כשמודבר בגופי רווחה ממשלתיים, כשהגדרת האוכלוסייה מנתבת להיכן לנתב את התקציבים והמשאבים הנדרשים.
עבודה זו, העוסקת בשני נושאים הקשים להגדרה, מורגשת באופן המחקר הנעשה בצורה של ניסוי ותעייה. לכול אורך העבודה היה עליי להחליט תוך כדי התקדמות מהם הגבולות של מחקר זה, במה אתמקד ולאילו נקודות עליי לשים לב באבחונים אותם אערוך. בסופו של דבר, נראה שכשם שבהגדרת העצמי ובהגדרת הנוער בסיכון, ההחלטה שהגיעו אליה הינה לגביי רצף מתהווה (סבו- לאל, 2017 ואלפנדרי, 2016), כך גם נוצרה והתהוותה עבודה זו בתהליך חיפוש מתמשך.
חלקו היישומי של העבודה- העברת אבחוני הHTP (House, Tree, Person) הושפע גם הוא מאופן כתיבת העבודה. ראיונות ההיכרות והשיח עם בני הנוער היו פתוחים, ונבעו מתוך רצון לראות מה הם מעלים מתוך עצמם באופן אינטואיטיבי. עם זאת, השאלון שלאחר העברת האבחונים היה מובנה, מתוך הבנה שדווקא בנושאים בעלי גבולות גזרה מעורפלים יש צורך בתיחום והגדרה.
בעקבות קרבה אישית אותה אני חשה לאוכלוסייה זו של בני ובנות הנוער בסיכון, בחרתי דווקא בה בתור אוכלוסיית המחקר. מטרתי הייתה לעזור ולדייק ולו במעט את הטיפול והתמיכה הניתנים לבני נוער אלו, מתוך הבנה כי תפיסת העצמי מהווה שורש לתופעות אותם אנו רואים מעל פניי השטח. טיפול בשורש עצמו ולא רק בסימפטומים, יוכל להניב טיפול מותאם יותר שמסוגל להשפיע לאורך זמן.

תוכן עניינים
מבוא……………………………………………………………………………………………………..3
החלק התיאורטי
פרק א – נוער בסיכון
א.1 הגדרת נוער בסיכון…………………………………………………………………4
א.2 תפקודם של בני נוער בסיכון………………………………………………………6
א.3 התנהגויות וגורמים המחזקים מצבי סיכון………………………………………8
פרק ב – תפיסת העצמי
ב.1 מהו העצמי עפ"י גישות שונות…………………………………………………..10
ב.2 סוגי תפיסת העצמי עפ"י קוהוט………………………………………………..12
ב.3 יחסי זולת עצמי…………………………………………………………………..14
פרק ג – תפיסת העצמי של נוער בסיכון
ג.1 מהי תפיסת העצמי של נוער בסיכון……………………………………………..16
ג.2 גורמי הגנה וסיכון בתהליך בניית העצמי……………………………………….16
ג.3 גורמי סיוע לשיקום תפיסת העצמי………………………………………………18
פרק ד- החלק היישומי
ד.1 שיטת המחקר…………………………………………………………………..19
ד.2 ממצאים עיקריים……………………………………………………….19

פרק ה-
דיון ………………………………………………………………………………………….25
סיכום ומסקנות…………………………………………………………………………….26
ביבליוגרפיה…………………………………………………………………………………27
נספחים……………………………………………………………………………………..30