עבודה סמינריונית בפסיכולוגיה - ההשפעה של מרחק חברתי על רמות הבניה בזמן מתן עצות לאחר

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
ציון 93
שנת הגשה 2020
מספר מילים 6138

תקציר העבודה

תקציר
על פי תאוריית רמות ההבניה (Construal Level Theory), כל אירוע/אובייקט יכול לקבל ייצוג מופשט. ייצוגים ברמת הבניה נמוכה כוללים חשיבה קונקרטית וממוקדת וייצוגים ברמת הבניה גבוהה כוללים חשיבה מופשטת וכוללנית. תיאוריית ה-CLT גורסת כי ככל שגדל מרחק פסיכולוגי, כך יש עלייה ברמה המבנית. המחקר הנוכחי ניסה לבחון האם מרחק חברתי (קרוב, בינוני ורחוק) משפיע על רמות ההבניה בזמן מתן עצות לאחר. 80 המשתתפים במחקר הוקצו בצורה אקראית לאחד משלושת תנאי הניסוי: מרחק חברתי קרוב (בן משפחה) מרחק חברתי בינוני (שכן) ומרחק חברתי רחוק (אדם זר), נתבקשו לקרוא 12 דילמות ולציין לאילו מאפיינים (ברמת הבניה נמוכה או גבוהה) ייתנו משקל רב יותר בעת מתן עצה. נמצא כי כאשר אנו מייעצים לאדם קרוב לנו, שוקלים בעיקר מאפיינים ספציפיים, כשמייעצים לאדם רחוק, שוקלים בעיקר מאפיינים כלליים, ובזמן מתן עצה לאדם ממרחק בינוני, נוטים לשקול את שני סוגי המאפיינים במידה בינונית. תרומת המחקר העיקרית הינה ביכולתו לענות על השאלה האם אנו מייעצים באופן שונה כתלות באדם לו אנו מייעצים, ואילו פרטים חשוב לנו לקחת בחשבון בעת מתן עצה לאחר. המסקנה העיקרית של המחקר נוגעת לממצא כי אנשים מתייחסים לשיקולים שונים הקשורים בדילמה לגביה הם מייעצים, בהתאם למרחק החברתי שחשים כלפי האדם המבקש עצה.

תוכן עניינים:
מבוא…………………………………………………………………………………………….4-6
שיטת המחקר…………………………………………………………………………………7-8
תוצאות……………………………………………………………………………………….9-10
דיון……………………………………………………………………………………………11-13
ביבליוגרפיה………………………………………………………………………………..14-15
נספח 1………………………………………………………………………………………….16
נספח 2…………………………………………………………………………………….17-20
נספח 3……………………………………………………………………………………….. 21
נספח 4……………………………………………………………………………………….. 22
נספח 5……………………………………………………………………………………….. 23
נספח 6…………………………………………………………………………………………24
נספח 7……………………………………………………………………………………….. 25
נספח 8……………………………………………………………………………………….. 26

המחקר הנוכחי מבוסס על תיאוריית רמות ההבניה ((Construal Level Theory – CLT.
על פי CLT, כל אירוע\אובייקט יכול לקבל ייצוג מופשט בדרכים שונות. מכאן, שלמרות שאיננו יכולים לחוות את מה שאינו קיים, אנו יכולים ליצור מבנה מופשט לדמיונות, תגובות, זכרונות וניבויים (Trope & Liberman, 2003). ייצוגים אלו מהווים הבניה, כאשר לפי התיאוריה קיימות שתי רמות של הבניה. רמת הבניה נמוכה הכוללת ייצוגים קונקרטיים הקשורים למצב מסויים והמתייחסים גם למאפיינים השוליים של האובייקט או האירוע, ורמת הבניה גבוהה הכוללת ייצוגים מופשטים, כלליים, קוהרנטיים וסכמטיים, אשר כוללים את המאפיינים המרכזיים של האירועים ומתעלמים מתכונות מקריות (Liviatan, Trope & Liberman, 2008).