השפעת הזהות המגדרית של הספורטאי המקצועי על מעמדו החברתי במסגרת הקורס ספורט וחברה שמספרו 10583

תקציר העבודה

האוניברסיטה הפתוחה

עבודת סמינריון בנושא
השפעת הזהות המגדרית של הספורטאי/ת המקצועי/ת על מעמדו/ה החברתי

במסגרת הקורס – ספורט וחברה
מספר הקורס – 10583
מוגש אל –
מוגש על ידי –
מספר תעודת זהות –

תוכן עניינים

תקציר

1
פרק 1 – נשים בספורט התחרותי – מקצועי
2

1.1 ספורט ונשים
2

1.1.1 התפתחות הספורט במערב עד העידן המודרני
2

1.1.2 ספורטאיות וענפי ספורט נשיים
5

1.2 ספורט תחרותי
10

1.3 מעמדן החברתי של נשים בתחומים המאופיינים בהגמוניה גברית
11
פרק 2 – השפעת הזהות המגדרית של הספורטאי/ת על מעמדו/ה
16
2.1 הספורט כשדה מאבק מגדרי
16
2.2 השפעת הזהות המגדרית על מעמדו החברתי של הספורטאי
19
פרק 3 – דיון ומסקנות
26
סיכום
30
רשימת מקורות
31

תקציר
כיום, הספורט הנו תופעה חברתית חיונית, אשר חוצה מעמדות, גזעים, מגדרים, דתות ולאומים. תרומתו האישית לעוסק בפעילות הגופנית – הן מבחינת הערכים שהוא מפנים והן מבחינה רפואית – בריאותית, הנה עצומה. מעבר להשפעה על בריאות המשתתף לטוב ולרע, ישנה התייחסות לפעילות הספורטיבית כפעילות תחרותית, אשר כפופה להמשכיות היסטורית ומסורת. בנוסף, תרומת העיסוק בספורט לחברה ולכלכה הנה עצומה, מאחר והעוסק בפעילת גופנית הנו אדם בריא, יצרני וכן, העיסוק בספורט מאפשר הפנמת ערכים ונורמות חברתיות. ניתן לסווג פעילויות ספורטיביות כפעילויות המיועדות לשעשוע, משחק או פעילות הישגית.
עבודה זו תעסוק בסוגיה אחת מני רבות מתחום הספורט והחברה – השפעת הזהות המגדרית של הספורטאי/ת המקצועי/ת על מעמדו/ה. סוגיית זהותו המגדרית של הספורטאי מתמקדת בקשר בין נשים וספורט לאור התפיסה, כי מדובר בקשר חריג, מאחר וההתמקדות הנה במקומן של הנשים בתחום בו לגברים יתרון בולט. בעולם המערבי בתחילת המאה הקודמת, מקומה של האישה הספורטאית נתפס כשבירת מוסכמות חברתיות בנוגע לגבולות מגדריים. אמנם האישה האתלטית נתפסה כסמל הנשיות המודרנית וכן, נשים פעלו להשתלב בכח העבודה, במוסדות להשכלה גבוהה ואף בתנועות פוליטיות. אך המאבק למען שוויון זכויות היה עודנו בחיתוליו בשלב זה. ספורט והצלחה נחשבים כתחומים גבריים. יותר מכך, ישנם ענפי ספורט מסויימים המזוהים כענפים גבריים, באופן המתפרש כחיוני לעיצוב הגבריות וכענף ממנו נשים מודרות.
מאה שנים מאוחר יותר, ספורטאיות ישראליות, כגון הג'ודאיות ירדן ג'רבי ויעל ארד עומדות כתף אל כתף לצד ג'ודאים כגון אורן סמדג'ה ושגיא מוקי. ענף הג'ודו נתפס במשך שנים כספורט המאופיין בהגמוניה גברית. לפיכך, מטרת העבודה הנה לעסוק בסוגייה אחת מני רבות מתחום ספורט וחברה – הקשר בין מעמדו החברתי של ההספורטאי ומגדרו. עולה השאלה, האם קיים פער או שוויון במעמדן של ספורטאיות מקצועיות לעומת מעמדם של ספורטאים מקצועיים? שאלה זו תבחן על ידי סקירה של הספרות אקדמית הבוחנת את הנושא.
במסגרת הפרק הראשון, אציג את התפתחות הספורט בעידן המודרני וכן, אגדיר על קצה המזלג את ספורט הנשים כתחום עיסוק נשי ואת ענפי הספורט המוגדרים כנשיים. בנוסף, אגדיר את המונח ספורט תחרותי ואסקור את הספרות בהגדרתה את מעמד הנשים בתחומים המאופיינים בהגמוניה גברית.הפרק הראשון מיועד לשמש כהכנה לפרק השני בעבודה, בו אעסוק בהשפעת מגדרו של הספורטאי על מעמדו החברתי. במסגרת פרק זה אתמקד בספורט כשדה מאבק מגדרי וכן, אבחן את השפעת הזהות המגדרית על מעמדו החברתי של הספורטאי. הפרק השלישי בעבודה מיועד לצורך פיתוח דיון בממצאים שעלו בפרקים הקודמים, בהם סקרתי את הספרות בסוגיית זהותו המגדרית של הספורטאי או הספורטאית והשפעת הזהות המגדרית על מעמדו החברתי. במסגרת הפרק, אסיק את מסקנותיי העולים מסקירתי את הספרות בהתאם.