Skip to content

כל העבודות בקורס 10583 - "ספורט וחברה"

העבודות בקורס: הצעת מחקר, עבודת סמינריון, סיכום למבחן, ממ"ן 11, ממ"ן 12, ממ"ן 13, ממ"ן 14,

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
הקורס עוסק במקומו ובתפקידו של הספורט בחברה המודרנית והפוסט-מודרנית וקושר את אירועי הספורט למבנה החברה והתפתחותה. כדי לתת הסבר ממצה באשר לטבעו, תפקידו ובעיותיו של הספורט המודרני, מחבר הקורס בין דיסציפלינות שונות (‏סוציולוגיה, תקשורת, פסיכולוגיה ומדע המדינה‎)‏ ותאוריות שונות.

בקורס יידונו סוגיות שונות לצד מחקרים שעיצבו את התחום. הסטודנטים ייחשפו לתאוריות מרכזיות בחקר הספורט והחברה, יתנסו בחשיבה ביקורתית ובניתוח תופעות מרכזיות בספורט המקומי והעולמי, תוך העמקת הידע בספרות המחקר העכשווי והמחקר המשיק.