קירוב רחוקים - עקרונות חינוך והוראה במשנת החמ"ד

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , ,
ציון 88
שנת הגשה 2017
מספר מילים 4538
מספר מקורות 24

תקציר העבודה

סיכום המאמר "קירוב רחוקים"
הנושא: חשיבות קירוב רחוקים לחינוך יהודי.
הטענה המרכזית: חובתנו לקרב יהודים שאינם מקיימים את המצוות, גם אם הם מגיעים מבתים חילוניים או מסורתיים.
הנימוקים:
• אבותינו, אברהם, יעקב ורבן יוחנן בן זכאי, היו דוגמאות לקירוב רחוקים.
• "ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך" (דברים ו, ה) מחייב אותנו להפיץ את האמונה לכל אדם.
• "כל המלמד את בן חברו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה" (בבא מציעא פה, א).
• "הוי כל צמא לכו למים" (ישעיהו נה, א) – יש להציע תורה לכל אדם, גם אם אינו הגון.
• "והעמידו תלמידים הרבה" (אבות א, א) – יש לקבל כל תלמיד, ללא הבחנה.
הצעות ליישום:
• להקים בתי ספר תורניים פתוחים לכל תלמיד, ללא תנאים.
• להשקיע מאמצים בקירוב יהודים שאינם מקיימים את המצוות, בצורה מכבדת ואוהבת.
הביקורת:
• יש הסבורים שיש לבחור תלמידים בקפידה, ולקבל רק תלמידים הגונים.
הערות נוספות:
• המאמר מציג מגוון מקורות תורניים התומכים בקירוב רחוקים.
• המאמר מתייחס לביקורת בנושא, ומציע פתרונות אפשריים.