תפקיד ומעמד הכהנים - הקייסים בקרב קהילת ביתא ישראל באתיופיה

מקצוע ,
מילות מפתח , , , , , , , , ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 4200
מספר מקורות 22

תקציר העבודה

תוכן העניינים
מבוא 3
פרק א': סקירה היסטורית 4
יהודי אתיופיה 4
מקור קהילת ביתא ישראל באתיופיה 6
פרק ב': תפקיד ומעמד הקייסים 10
פרק ג': אחרית דבר: הקייסים בישראל 15
דיון וסיכום 18
ביבליוגרפיה 20
מבוא
קהילת ביתא ישראל באתיופיה היא אחת הקהילות היהודיות המעניינות. העניין בקהילה זאת נובע משורשיה העתיקים ומניתוקה של הקהילה ממסורות רבות שהתפתחו בעם ישראל.
כחלק ממחקר הקהילה, מעניין ללמוד על תפקידם ומעמדם של מנהיגיה הדתיים.
שאלת המחקר: מה היו תפקיד ומעמד הכהנים – הקייסים בקרב קהילת ביתא ישראל באתיופיה?
שיטת המחקר היא סקירת ספרות. בתחילה מובאת סקירה היסטורית, ולאחריה, התמקדות בנושא הקייסים, מעמדם ותפקידם.