תרגיל ליקוי למידה - המודל רב מימדי והגישה נוירו – התפתחותית

תקציר העבודה

תרגיל ליקוי למידה מענה ל-4 שאלות שנועדו לנתח שני מאמרים מקצועיים הוחנים את לקויות הלמידה באמצעות המודל רב מימדי והגישה נוירו – התפתחותית