10134 מבוא לסוציולוגיה

תקציר העבודה

שאלה 1
הסבירו מהי רציונליזציה לפי וובר והציגו את הביקורת שלו על משמעותה של מלחמת המעמדות
)לפי התיאוריה המרקסיסטית( בהתפתחות של הקפיטליזם המודרני. )מהי סוציולוגיה(
שאלה 2
איך הסביר דירקהיים את השלכותיהם של תהליכי התיעוש המודרניים על הסולידריות
החברתית? )תיאוריות וגישות בסוציולוגיה(
שאלה 3
הציגו בקצרה את העקרונות של הפונקציונליזם הסטורקטורלי והסבירו את העמדה שלו בדילמה
התיאורטית שבין מבנה חברתי לפעולה אנושית. )תיאוריות וגישות בסוציולוגיה(
שאלה 4
הביקורת המאוחרת על התיאוריות הגדולות, כאלה שפיתחו מרקס וובר, הצביעה על כך
שהחברות בנות זמננו מתפתחות בדרכים שהם לא יכלו לחזות אותן. על בסיס הביקורת נעשו
מאמצים לפתח חשיבה שתוכל למלא את החסר ולהציע הסברים מתאימים.
הציגו את המושגים "רפלקסיביות חברתית" ו"חברת סיכון" והסבירו מה הם תורמים להבנת
ההתפתחויות בחברה בת זמננו. )תיאוריות וגישות בסוציולוגיה(