סמינריון - הפרטת חברות ממשלתיות בישראל

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2005
מספר מילים 4701
מספר מקורות 17

תקציר העבודה

הפרטת חברות ממשלתיות :
בחינת תהליך ההפרטה של " החברה לפיתוח אזור לוד- רמלה " תוכן העניינים
1.         מבוא                                                                                        עמ'
1
2 .         הפרטה מהי?                                                                             עמ'
2
3 .         כדאיות ההפרטה                                                                       עמ' 5
4 .         הפרטת חברת לור"ם                                                                  עמ'
1 0
4 .1        רקע
על החברה                                                                          עמ'
1 0
4 .2        ההחלטה להפריט את החברה                                                      עמ'
1 2 
4 .3        הפרטת החברה                                                                          עמ'
1 3
4 .4        דיון במקרה                                                                               עמ'
1 4
5.         סיכום ומסקנות                                                                                    עמ'
1 6
6 .         ביבליוגרפיה                                                                             עמ'
1 9