הפרעת אישיות אנטי סוציאלית לצד הפסיכופאטית - עבודה סימנריונית במסגרת התואר השני ציון: 90

תקציר העבודה

תוכן העניינים:
–          תקציר                                                                                                  
2                                                                                                                           –          מבוא:                                                                                                   3                                                                                                         –          הגדרות להפרעה –          נתונים סטטיסטיים –            קריטריונים להפרעה                                                                         6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             – פרק 1- האישיות האנטי סוציאלית לצד הפסיכופאתית                            8      – פרק
2 – אנטי סוציאלי ועבריינות                                                                11      – פרק 3 -תיאוריות להסבר התופעה:                                                          
1 5                                                                                                                                                                                                         –          התיאוריה הביולוגית                                                                                                               –     התיאוריה הפסיכואנליטית                                                                                                      –     פרק 4- תיאור מקרה וניתוחו                                                                
2 0                                                                                                        –     פרק 5- שיטות מניעה וטיפול                                                                 
2 2                                                                                                      –     סיכום                                                                                                 
5                                                                                                                                  –     ביבליוגרפיה  תקציר האדם האנטי סוציאלי הוא אימפולסיבי ונעדר התחשבות בתוצאות מעשיו עבור הקורבן ועבור עצמו. הוא מאופיין ע"י שקרנות פתולוגית ומתנהג כאילו אינו לומד מהניסיון ואינו פוחד מהעונש. השיפוט המילולי של אדם כזה הוא ברמה טובה כאשר לא מדובר בו עצמו, הוא משתמש ברציונליזציות ובתירוצים כדי לשכנע אחרים, בעוד שהוא עצמו אינו נזקק להם, שכן אינו חש אחראי או אשם. יחסיו הבין אישיים פגומים בשל חוסר יכולת לאהוב או ליצור קשרי חברות. הזולת מהווה עבורו אובייקט ומקור להנאה ולהימנעות מכאב. (אדד,1993).
בעבודה זו ננסה לענות על השאלה המרכזית האם האישיות האנטי חברתית היא חלק בלתי נפרד מהפסיכופאתיה או הפרעה שונה לחלוטין?
נתחקה אחר התפתחות ההפרעה החל מהילדות דרך ההתבגרות ועד גילאי הבגרות המאוחרות.
בפרק נוסף נקדיש מחשבה להסבר התופעה ע"י עזרה בגישות הביולוגית והפסיכואנליטית. נציג תיאורי מקרה כדי להפגיש את התיאוריה לשדה. ולבסוף נחתום עם שיטות מניעה וטיפול תוך סקירה של השיטות היעילות לצד הכושלות.