סמינריון+מחקר, השפעת לימוד באמצעות מוסיקה על תפיסה כמותית בין 1 ל-5 בילדים בגילאי גן.

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2005
מספר מילים 7021
מספר מקורות 17

תקציר העבודה

השפעת לימוד באמצעות מוסיקה על תפיסה כמותית בין 1 ל-5 בילדים בגילאי גן.
מאת:
מנחה:
קורס:
תוכן העניינים
 פרק                                                                                         עמ'
1 .         מבוא                                                                            1
2 .         סקירת הספרות                                                             4
2 .1        תפיסה מוסיקלית                                                           4
2 .2        שימוש במוסיקה בלימוד חשבון                                      10
2 .3        סיכום סקירת הספרות                                                   16
3 .         שיטת המחקר                                                                17
3 .1        שאלת המחקר                                                               17
3 .2        השערת המחקר                                                             17
3 .3        אוכלוסיית המחקר                                                         17
3 .4        המדגם                                                                          17
3 .5        הליך המחקר                                                                 17
3 .6        עיבוד הנתונים                                                               18
3 .7        מגבלות המחקר                                                             18
4 .         ממצאי המחקר                                                              19
4 .1        התפלגות הנחקרים                                                         19
4 .2        ממצאים סטטיסטיים.                                                    20
4 .3        סיכום הממצאים.                                                         
5 5.         דיון וניתוח הממצאים                                                    26
5.1        ממצאי סקירת הספרות                                                  26
5.2        ממצאי המחקר                                                              28
5.3        סיכום הדיון                                                                  28
6 .         סיכום ומסקנות                                                             29
7.         ביבליוגרפיה                                                                  32
תקציר בעבודה זו הוצגה הטענה כי ניתן לעשות שימוש במוסיקה לצורך הקניית תפיסה כמותית לילדים בגיל הרך המתקשים בכך. בעבודה זו נשאל, האם ילדים בגילאי הגן שנחשפו ללימוד באמצעות מוסיקה, נהנים מתפיסה כמותית טובה יותר, בטווח של 1-5, כאשר, שוער כי ילדים אלו יגלו, אכן, תפיסה כמותית טובה יותר. שאלת המחקר נבחנה בעזרת מחקר כמותי שנערך בגן ילדים, המכיל אוכלוסייה הטרוגנית של 30 ילדים. 15 מן הילדים נחשפו ללימוד באמצעות מוסיקה, ובעוד שיתר ילדי הגן שימשו כקבוצת ביקורת. יכולת התפיסה המוסיקלית מתחילה להתפתח עוד בעובר ברחם אמו. (Bradford,
2 004). בנוסף, קיימות מספר הקבלות בין מוסיקה למתמטיקה (Cohen ,1981). הוכח כי מוסיקה מסייעת גם בפיתוח יכולות חשיבה סמלית ותפיסה מופשטת של מושגים.  עמדה זו נתמכת על ידי חוקרים נוספים בתחום הטוענים להשפעה חיובית של חשיפה למוסיקה על פיתוח קוגניטיבי בתחומי השפה והיכולת החשבונית, בגיל הרך, ואף בגילאים בוגרים יותר. (Rauscher and Shaw, 1995; Strickland,
2 001). על סמך עמדות אלו, נטען כי השימוש במוסיקה בלימוד חשבון יעיל במיוחד, וטענה זו זוכה לתמיכה תיאורטית ומחקרית רחבה (Johnson and Edelson,
2 004).
מממצאי המחקר עולה כי הילדים שהשתתפות בתוכנית הלימוד באמצעות מוסיקה אכן השיגו ציונים משופרים במבחן שנועד לבחון את כישורי התפיסה הכמותית שלהם בין 1-5.
תוצאות המבחן לילדים שהשתתפו בתוכנית היו גבוהות משמעותית מתוצאות הילדים שלא השתתפו בתוכנית. בדיקה סטטיסטית מגלה כי ההבדלים בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת הנם מובהקים סטטיסטית. כלומר, ניתן לקבוע ברמת וודאות טובה כי החשיפה לתוכנית לימוד באמצעות מוסיקה שיפרה את יכולות התפיסה הכמותית של הילדים, בטווח הנבדק. נמצא כי:
·                    ילדים שהשתתפו בתוכנית הלימוד המיוחדת באמצעות מוסיקה השיגו ציונים טובים יותר במבדק להערכת יכולת תפיסה כמותית מ1-5.
·                    נמצאו הבדלים מובהקים בין הישגי הילדים שהשתתפו בתוכנית הלימוד המיוחדת באמצעות מוסיקה (קבוצת המחקר) להישגי הילדים שלא השתתפו בתוכנית הלימוד (קבוצת הביקורת).
·                    הישגיהם של הילדים שהשתתפו בתוכנית הלימוד המיוחדת באמצעות מוסיקה היו אחידים יותר.
לכן, הוחלט כי יש לאושש את השערת המחקר, ולקבוע כי: ילדים בגילאי הגן שנחשפו ללימוד באמצעות מוסיקה, נהנים מתפיסה כמותית טובה יותר, בטווח של 1-5.
המלצות למחקרי המשך:
·                    מומלץ להוסיף ולבחון את שאלת המחקר בקרב מדגם רחב ומגוון של נבדקים, ולאחר חשיפה ממושכת יותר ללימוד חשבון באמצעות מוסיקה. ·                    מומלץ לבחון את ההשפעות של לימוד באמצעות מוסיקה גם בקרב ילדים בוגרים יותר, וכן בנושאים אחרים.
·                    מומלץ לבחון את ההשפעות של לימוד באמצעות מוסיקה על האקלים הכיתתי הנתפס ועל עמדות התלמידים כלפי ביה"ס וכלפי חווית הלימוד.
·                    מומלץ לבדוק את השימוש במוסיקה ככלי לימודי לילדים עם בעיות למידה או בעיות התנהגות.