סמינריון - מהם השיקולים של חברה רב לאומית בבחירת אסטרטגיה עסקית גלובאלית לעומת רגיונאלית?

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2006
מספר מילים 7798
מספר מקורות 21

תקציר העבודה

מהם השיקולים של חברה רב לאומית בבחירת אסטרטגיה עסקית גלובאלית לעומת רגיונאלית?
תוכן העניינים
פרק                                                                      עמ'
1 .         מבוא                                                                            1
2 .         החברה הרב-לאומית                                                      2
2 .1        מבנה                                                                            2
2 .2        גורמים בתפקוד החברה                                                 5
2 .3        מטרות תפעוליות ומדדים להצלחה                                  6
3 .         אסטרטגיה עסקית בחברות רב-לאומיות                          7
3 .1        סוגים של אסטרטגיות עסקיות                                        7
3 .2        שיקולים בבחירת אסטרטגיה עסקית לחדירה לשווקים מקומיים                                 9
3 .2.1     שיקולים כלכליים וביצועיים                                          11
3 .2.2     שיקולים פוליטיים                                                         12
3 .2.3     שיקולים מקומיים                                                         13
3 .2.4     שיקולים מבניים                                                                        14
3 .2.5     שיקולים ניהוליים                                                          15
3 .2.6     שיקולים ענפיים                                                             17
4 .         אסטרטגיה גלובאלית לעומת אסטרטגיה רגיונאלית           19
5.         דיון                                                                              24
6 .         סיכום ומסקנות                                                             28
7.         ביבליוגרפיה                                                                  30
1 . מבוא
נדמה כי תופעת הגלובליזציה הביאה זה מכבר ליצירתו של כפר גלובאלי עולמי, ליצירתו של הלקוח הגלובאלי, וליצירת שוק גלובאלי אחיד. עם זאת, עיון מעמיק יותר מגלה כי, במקרים מסוימים, רמת האינטגרציה התרבותית-כלכלית הגבוהה המתלווה לגלובליזציה תורמת דווקא לחיזוק הזהות המקומית, להיאחזות בערכים תרבותיים ולאומיים ייחודיים ולדחיית ערכים גלובאליים, שהם על פי רוב ערכים מערביים. קונפליקט תרבותי זה מתבטא בכל תחומי החיים, והוא בעל השפעה מהותית גם על ניהול חברות רב-לאומיות, שיווק וייצור בשווקים לאומיים שונים. החברה הרב-לאומית ניצבת כיום למול לחצים נוגדים –מחד, הרצון לשמור על אסטרטגיה גלובאלית, וליהנות מיתרונותיה של אסטרטגיה זו, ומאידך, הצורך להתאים עצמה לשווקים המקומיים בהם היא פועלת. צורך זה עשוי להיות מחויב המציאות והכרחי על מנת לאפשר לחברה תפקוד סביר בכל שוק מקומי. יתרה מזאת, גם כאשר קיימת הכרה בצורך להתאים את האסטרטגיה הניהולית לשוק המקומי, עדיין ניתן להתווכח על רמת ההתאמה הנדרשת, ומכאן, האפשרות של אסטרטגיה עסקית רגיונאלית, כמעין פשרה בין אסטרטגיה גלובאלית לחלוטין לאסטרטגיה מקומית צרה. הגורמים המשפיעים על בחירת האסטרטגיה העסקית הם רבים, ונעים משיקולים כלכליים, תרבותיים, לשיקולים ניהוליים הנובעים ממבנה החברה ויחסי הכוח בחברה. בעבודה זו אבחן את הגורמים המניעים את החברה בבחירת האסטרטגיה העסקית, ואת יתרונותיהן של האסטרטגיות השונות במהלך התרחבות החברה לשווקים חדשים.
אנסה להשיב על השאלה:  האם, לאור השיקולים השונים  המשפיעים על ההחלטה, ניתן לקבוע כי אסטרטגיה גלובאלית היא יעילה יותר בחדירת חברות רב-לאומיות לשווקים מקומיים בהשוואה לאסטרטגיה רגיונאלית? משוער, כי לא ניתן לקבוע חד משמעית כי אסטרטגיה אחת היא יעילה יותר בכל המקרים, וכי יעילותן של האסטרטגיות תושפע על ידי מידת התאמתן למקרה הספציפי, ומידת המומחיות ביישומן.
העבודה תתבסס על סקירת מאמרים אקדמאיים ומחקרים רלוונטיים בתחום.