עבודה מצטיינת A+ ביצועים עסקיים ופיננסיים

תקציר העבודה

 תקציר מנהלים "Accounting measurement does not purport to provide a total measurement system which gives a rounded economic picture of the company. The measurement system is based on a series of convention which automatically limit the information taken unto it".(Walton. 2000 p.48) הציטוט הנ"ל מסביר את הקשיים בדיווח הפיננסי. גם דוחות חברת שפילד יוניטד מעלים סימני שאלה ומציבים אתגר אמיתי לחזות את העתיד. המטלה בדקה את הקשיים בדיווח הפיננסי לפי דוחות החברה השתמשה בחומרי הלימוד כמו יחסיים פיננסים למציאת המגמות והבעיות הצצות מנתוני הקבוצה.
מסקנה: קבוצת "קבוצת שפילד יונייטד" אינה מצליחה להגיעה ליציבות הן מבחינת ריווחיות והן מבחינת יציבות כלכלית.
המלצה:
"טריומף ספורט בע"מ" כספק מועדף וגדול של הקבוצה חייבת לנקוט בצעדי זהירות במסחר עם "שפילד יונייטד".
מבוא
המטלה תציג בפני ג'ימס ודליה דורוס, בעליה של חברת "טריומף ספורט בע"מ" וכן ספקים של קבוצת הכדורגל "שפילד יונייטד", את מצבה הפיננסי של הקבוצה.
רקע
קבוצת הכדורגל עומדת לפני הנפקת מניות וגיוס הון. כמות המניות שיונפקו יכפילו את כמות המניות שבידי בעלי חברת. ג'ימס ודליה דורוס מחזיקים כמות קטנה של מניות של "שפילד יונייטד" באמצעות החברה שבבעלותם וטרם החליטו אם יממשו את זכותם לקניית מניות נוספות עד לגובה הכמות שבידם. כמו כן חברת טריומף ספורט היא ספק של קבוצת "יונייטד שפילד" ועליה להחליט אם המשך שיתוף  הפעולה עם הקבוצה מועיל לחברה. יוצגו בפניהם הדוחות של "שפילד יונייטד" בשלוש השנים שקדמו להנפקה, יועלו בפניהם הקשיים בקריאת הדוחות כפי שהם מוצגים, ינותחו עבורם הדוחות לפי מודלים מקובלים, ויומלץ בפניהם על המסקנות שיוסקו.
יש לציין שבדוחות שהוצגו במטלה אין התאמה בין דו"ח רווח והפסד לדוח המאזן. בניתוח מעמיק יותר נמצא שהטעות נמצאת בדו"ח רווח והפסד שם התחלפו הטורים בין 2001 ל2003. מטלה זו תיקנה את הטעון תיקון והתייחסה לדו"ח רווח והפסד המתוקן. ראה נספח 1 .
תוכן העניינים תוכן העניינים.. 3
תקציר מנהלים.. 4
מבוא. 4
רקע. 4
פרק א'- הקושי בהוצאת ניתוח פיננסי של ביצועי "שפילד יונייטד"  (נספחים 1+2) -.5
פרק ב'-ניתוח דוחות "שפילד יונייטד" -..7
ב.המאזן. (נספח 6) -8
סיכום -.10 נספחים -11
העבודה בפונט 13