גורמים המשפיעים על תהליך השיקום בכלא מעשיהו

תקציר העבודה

גורמים המשפיעים על תהליך השיקום בכלא מעשיהו עבודה סמינריונית ספטמבר 2009
תוכן העניינים
מבוא
רקע
תיאורטי כלא מעשיהו המחקר האמפירי דיון וסיכום ביבליוגרפיה נספח:
סיכום ראיונות מבוא
עבודת מחקר זאת עוסקת בגורמים המשפיעים על תהליך שיקומם של אסירים בכלא מעשיהו. העבודה כוללת סקירת תיאוריות הרלבנטיות לשיקום האסירים, סקירת כלא מעשיהו וסקירת פעילויות השיקום בכלא.
בחלקו האמפירי, מחקר זה נערך ע"י ניתוח ראיונות עומק, של אסירים, קצינת חינוך ועובדת סוציאלית בכלא מעשיהו. באופן זה נכללות במחקר דעות בהיבטים שונים המשלימים זה את זה.
בסיכום העבודה, מובאת אינטגרציה בין התיאוריות ובין המצב בפועל בכלא מעשיהו.