סיפור עקידת יצחק בהשוואה לספר יובלים והמקרא

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2009
מספר מילים 9483

תקציר העבודה

עקדת יצחק במקרא במדרשי חז"ל ובהשוואה לספר היובלים                                                                                                                                                      ב"ה תוכן העניינים:
הקדמה לספר היובלים -…2
 מבוא 5
סיבת הניסיון -6
הניסיון העשירי ..9
יצחק כיורש -.10 ארץ המוריה -11
זריזותו של אברהם –..12
הליכה בלב שלם 14
עולה תמימה -15
וילכו יחדו -…16
עקדת יצחק כסמל להזדהות 17
דמויות יצחק בפיוטי העקדה 19
עבודת ה' מתוך אהבה ויראה 20 סיפור העקדה וחג הפסח -21
ביבליוגרפיה -2
א. מבוא עקדת יצחק כניסיון הגדול, המדהים והמאיים בעוצמתו, מטיל את רישומו על חיי עם ישראל מאז הניסיון ועד ימינו אלה. הדברים אמורים במיוחד בראש השנה, יום הדין הנורא, אשר בו נושא זה מקבל ביטוי חזק ומשנה תוקף. מלבד זה, שקוראים אנו בתורה ביום השני את פרשת העקדה, הרי שמצוותו של היום, המבטא את מהותו, השופר והתקיעה בו, קשורים קשר הדוק בעקדה:
"אמר רבי אבהו: למה תוקעין בשופר של איל? אמר הקב"ה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכיר לכם עקדת יצחק, ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפני" (ראש השנה טז, ב).
התורה רואה בניסיון העקדה את הניסיון בה' הידיעה, שניסה ה' את אברהם, וניסיון זה נזכר במפורש: "והאלוקים ניסה את אברהם".
חז"ל במסכת אבות רואים ניסיון זה כניסיון האחרון בין עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו.
עם זאת, המעיין במדרש חז"ל בבראשית רבה ובמקורות אחרים, כתנחומא וילקוט שמעוני, לפרשה זו, ימצא גישה שונה, המנסה להבליט את חלקו של יצחק בניסיון, ולראות בעקדה את ניסיונו של יצחק. ואם נרצה לדייק נאמר: לא רק אברהם נתנסה בניסיון זה, אלא אף יצחק נטל בו חלק נכבד ואף עמד בו.
לכן בעבודתנו זו נערוך השוואה בין ספר היובלים לנאמר במקרא בחומש בראשית כב'.
נוסיף את מדרשי חז"ל, אגדות ופירושים לתורה אשר יבהירו ויסבירו את משמעות הניסיון העשירי בו התנסה אברהם ויוסיפו חידושים הסברים ורעיונות לניסיון הגדול בתולדות האנושות לשם כך אשתמש במדרש תנחומא, מעז לועז ילקוט ובפרשנות למקרא.