עבריינות נשים

תקציר העבודה

עבריינות נשים תוכן העניינים:
מבוא. 3
פרק 1: עבריינות נשים-תאור התופעה ופרופיל האישה העבריינית  4-5
פרק 2: האטיולוגיה של האלימות הנשית. 6-7
פרק 3: גורמים המעוררים התנהגות עבריינית בקרב נשים.. 8-9
פרק 4: ניתוח מקרה- רצח מלה מלבסקי 10 סיכום.. 11
ביבליוגרפיה. 12-13
נספח. 14
מבוא:
עבודה זו עוסקת בנושא עבריינות הנשים .
עבודות המתייחסות לעבריינות נשים פותחות בדרך כלל בהצבעת העובדה של העדר מחקרים בתחום זה, הסברים לכך  נובעים משלוש סיבות:
# נשים נוטות לבצע פשעים לא אלימים ולכן אינן נחשבות איום ממשי על החברה.
# נשים מהוות אחוז קטן יחסית מאוכלוסיית העבריינים.
# לנשים בעולם אין מעמד כלכלי או פוליטי שווה לגברים ולכן גם מעמדן במחקר אינו שווה.
חוקרים קרימינולוגיים מסורתיים התמקדו בייחוס של מיתוסים עממיים לטבע האישה.
"פשע האישה הוא כנגד הטבע הנשי ורק אחר כך כנגד החברה". מיתוסים אלו נתנו תמונה מעוותת של עבריינות נשים ואופייה.
בספרות המעטה שדנה בעבריינות נשים באה לידי ביטוי העמדה הסקסיסטית שרווחה כלפי נשים. כותבים רבים הראו כיצד מיתוסים עממיים ביחס לאופי של נשים, שימשו לתיאורטיקנים בסיס לתיאוריות פסאודו מדעיות על נשים עברייניות.
בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהתייחסות לעבריינות נשים, הן בעיון והן במחקר. יחד עם זאת עדיין חסרה תיאוריה שמשלבת ידע מחקרי וקליני ואין עדיין פרופיל מגובש של  מי היא האישה העבריינית. הקושי לבנות פרופיל זה נובע מהעובדה כי מדובר במורכבות של מספר רב של גורמי סיכון ומצוקה, המצריכים היערכות טיפולית רב-ממדית של מספר התמחויות שונות.
יש הכרח  בהבנת המאפיינים הייחודיים והצרכים הייחודיים של נשים עברייניות על מנת לפתח שירותי טיפול ושיקום המותאמים לאוכלוסיה. הבנה זו עשויה למנוע את הכישלון והנשירה של נשים מתוכניות טיפול שמבוססות על הידע והניסיון בשיקום גברים עבריינים בעבודה זו נתייחס לתופעה ולמאפייני האישה העבריינית.
כמו כן נפרט את האטיולוגיה של האלימות הנשית בעולם ובישראל ונפרט את הגורמים המשפיעים על התנהגות אלימה בקרב נשים.
בפרק האחרון של העבודה נביא תאור מקרה- רצח מילה מלבסקי משנות השמונים וננתח אותו עפ"י המודל הדינמי של פרויד במטרה להבין את המקרה.