סמינריון בנושא - הרציונל של זכות השתיקה בפקודת מס הכנסה

סוג העבודה
מקצוע
שנת הגשה 2011
מספר מילים 4207
מספר מקורות 38

תקציר העבודה

הרציונל של זכות השתיקה בפקודת מס הכנסה תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – סקירת ספרות
2
1 .1 מס ההכנסה בישראל
2      1.1.1 מס ההכנסה בחוק הישראלי
2      1.1.2 הערמה על המס 5

1 .2 זכות החיסיון
6       1.2.1
הזכות לחיסיון מפני הפללה עצמית (זכות השתיקה)
6       1.2.2
מבחן הקבילות וביטול זכות השתיקה מכח הדין
1 0 פרק 2 – בחינת חובת מסירת המידע במסגרת פקודת מס הכנסה
1 2
           2.1 זכות השתיקה ופקודת מס ההכנסה
1 2
           2.2 זכות השתיקה במשפט האמריקאי והאנגלי
1 4
סיכום ומסקנות
1 6
מקורות
1 7
תקציר "וישם המלך אחשורוש מס על כל הארץ ואיי הים", (מגילת אסתר, פרק י' פסוק א') מס ההכנסה הנו אחד ממרכיביה העיקריים של מערכת המיסים ולכן, מירב תשומת הלב מופנית אליו. הרשות גובה את הכנסותיה בזכות כוחה כגוף ציבורי בעל סמכות כפייה. בחוק הישראלי מוגדרים מספר מקרים בהם ישנה חובת מסירת מידע מפליל ומסמכים מפלילים לשלטונות, זאת בניגוד לעיקרון החיסיון ולעקרון זכות השתיקה המונעת הפללה עצמית. החוק, למעשה, מעגן הפרה של זכות בסיסית של אזרח להימנע מהפללה עצמית. במסגרת זו, אעסוק בחובת מסירת מידע מפליל הכלול בהוראות פקודת מס הכנסה . ההגנה מפני הפללה עצמית באמצעות חיסיון, ובמסגרת זו עקרון זכות השתיקה, נהוג בכל שיטות המשפט המערבי, כולל במסגרת שיטת המשפט הישראלי. מדובר באחת מזכויות האדם וחלק מזכויות ההליך הוגן להן האזרח זכאי. ברור, כי קיימת סתירה בין יישומו של עקרון החיסיון ובין מדיניות החקיקה בתחום חקירת מס ההכנסה של מדינת ישראל. במסגרה עבודה זו אדון בסוגיה.
מטרת העבודה הנה להתמקד בחובת מסירת המידע המעוגנת בהוראות סעיפים 135 ו- 135 א לפקודת מס ההכנסה. במסגרת זו אנסה לבחון מהם הצידוקים לכך שפקודת מס הכנסה, בניגוד להליך הפלילי בישראל, אינה מאשרת שימוש אבסולוטי בזכות השתיקה?