סמינריון בנוזא זכרון קולקטיבי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2011
מספר מילים 4378
מספר מקורות 18

תקציר העבודה

מבוא
בעבודה זו אעסוק בנושא 'זיכרון קולקטיבי' וביטוייו בחברה הישראלית בכלל ומערכת החינוך בפרט ביום הזיכרון ויום העצמאות בישראל.
שאלת המחקר שלי היא: באיזו מידה בא לידי ביטוי המונח 'זיכרון קולקטיבי ישראלי', במערכת החינוך הישראלית במקרי הבוחן: יום העצמאות ויום הזיכרון? השערת המחקר שלי היא כי הזיכרון הקולקטיבי יבוא לידי ביטוי במידה רבה במערכת החינוך ביום הזיכרון ויום העצמאות. תוך שימת דגש על הנרטיבים, הסמלים והמאפיינים הטקסיים אותם צריכים לקיים הגנים ובתי הספר ביום הזיכרון ויום העצמאות.
מעניין יהא זה לנסות ולהתחקות אחר תהליך  הבניית זהות וזיכרון קולקטיבי בנושאים ייחודיים לישראל- שכול ועצמאות כשתי פנים לאותה הדמות, כאשר התהליך הנ"ל הוא תהליך עומק עיצובי ומשמעותי לפרט בחברה הישראלית. יתר על כן, אנסה לבדוק במסגרת העבודה כיצד הממסד מבסס את האידיאולוגיה שלו דרך מערכת החינוך ודרך טקסי יום הזיכרון והעצמאות.
בפרק הראשון של העבודה- זיכרון קולקטיבי; הגדרה, אבצע סקירה ספרותית העוסקת במשמעותו של המונח המרכזי הנידון בעבודה. סקירת הספרות תיעשה תוך ניסיון להתייחס לתיאוריות והאסכולות השונות העוסקות בנושא, והעלאת הביקורת כלפי המונח 'זיכרון קולקטיבי' בפרק השני- זיכרון קולקטיבי; ציוני, יהודי, ישראלי אציג את מאפייניו של הזיכרון הקולקטיבי הישראלי והיהודי ושורשיו. הפרק יסרוק את הנרטיב מתקופת הציונות ועד ימינו אנו במדינת ישראל.
בפרק השלישי- יום הזיכרון ויום העצמאות בישראל אסביר ואפרט על מקרי הבוחן הנבדקים בעבודה זו. מאפייני יום הזיכרון ויום העצמאות וביטויו של הנרטיב הישראלי-יהודי בהם.
בפרק הרביעי- יום הזיכרון ויום העצמאות במערכת החינוך הישראלי- אבצע סקירה של ביטויי הזיכרון הקולקטיבי במקרי הבוחן לאורך ההיסטוריה של מערכת החינוך הישראלית. בחלקו השני של הפרק אבצע אינטגרציה של מערכי שיעור מוצעים בשנים האחרונות עם מאפיינים וביטויים של הזיכרון הקולקטיבי הישראלי בנוגע ליום הזיכרון ויום העצמאות.
בפרק- דיון ומסקנות- אבצע סיכום של הממצאים והמסקנות מעבודה זו. כמו כן, אנסה לתת מענה על שאלת המחקר ולבדוק האם השערת המחקר שלי אוששה או הופרכה.
תוכן עניינים:
מבוא
3
פרק ראשון-  זיכרון קולקטיבי; הגדרה 5
פרק שני- זיכרון קולקטיבי; ציוני, יהודי, ישראלי
1 1
פרק שלישי- יום הזיכרון ויום העצמאות בישראל
1 3
פרק רביעי-  יום הזיכרון ויום העצמאות במערכת החינוך הישראלי משפטים דיון ומסקנות
2 0 ביבליוגרפיה
2 2