30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב – SPSS

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 21
מקצוע
קורס
מילות מפתח ,
ציון 100
שנת הגשה 2012
מספר מילים 100

תקציר העבודה

30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב ממן 21 SPSS

שאלה 1:
לפניכם נתונים ממדגם של 20 אריזות דגנים. כל שורה בטבלה מייצגת אריזה ונרשמו בה מס’ הקלוריות, המלחים ורמת הסיבים במוצר.
Calories – קלוריות, מנה.
Sodium – סודיום, מנה.
.)high=3,medium=2,low=1( דרוגי ,סיבים רמת – Fiber
הזינו לקובץ .“SPSS_Task_21.sav” את הנתונים המופעים בטבלה שלהלן:
Calories Sodium Fiber
50 110 3
110 200 1
110 280 2
60 140 3
120 150 1
120 200 1
210 250 2
110 40 1
120 280 1
200 350 2
220 150 2
200 360 3
110 200 2
190 300 3
50 0 1
150 0 2
160 0 2
170 0 2
100 50 1
130 120 1

שאלה 2:
א. שרטט באמצעות התוכנה דיאגרמת עמודות המתארת את התפלגות המשתנה Fiber.
ב. מה ערכו של השכיח של ?Fiber מהי שכיחותו היחסית ומה משמעותו?

שאלה 3:
א. שרטט באמצעות התוכנה היסטוגרמה לתיאור התפלגות המשתנה Sodium. האם התפלגות זו סימטרית?
ב. מהו הממוצע והחציון של המשתנה Sodium . מהי צורת ההתפלגות של Sodium לאור ממצאים אלה? השווה למסקנת סעיף א.
ג. חשב בעזרת התוכנה את ציוני התקן של המאון ה- 55 והמאון ה- 85 של המשתנה Sodium .

שאלה 4:
א. מה ערכו של האומדן לסטיית-התקן (sˆ) של Sodium?
ב. חשב (ידנית) את טעות-התקן* של הממוצע של המשתנה Sodium על-סמך תוצאות סעיף א. השווה לטעות-התקן (mean S.E)שמחושבת ע”י התוכנה.

שאלה 5:
א. בנה בעזרת התוכנה, רווח-סמך לתוחלת Calories ברמת-סמך 0.96 . מהן ההנחות הנדרשות לבנייתו?
ב. לאור תוצאות סעיף א, האם ניתן לטעון ברמת-סמך 0.95 שתוחלת Calories שווה ל- 100? נמק.
ג. חשב, בהסתמך על הפלט של סעיף א, את הערך… כלומר המאון ה- 98 בהתפלגות t עם 19 דרגות חופש… השווה תוצאה זו ל- z0.02 והסבר את ההבדל בין 2 הערכים.