עבודה סמינריונית במסגרת הקורס: היבטים פסיכולוגיים בספורט תחרותי נושא: הבדלים בין ספורטאים בענפי ספורט אישיים לספורטאים בענפי ספורט קבוצתיים

תקציר העבודה

נושא: הבדלים בין ספורטאים בענפי ספורט אישיים לספורטאים בענפי ספורט קבוצתיים קוד הקורס:
עבודה סמינריונית במסגרת הקורס: היבטים פסיכולוגיים בספורט תחרותי בהנחייתו של: מוגש מאת: מספר תעודת הזהות: תאריך:
תוכן עניינים
תקציר
1 פרק 1 – אישיותם שח ספורטאים בענפי ספורט אישיים וקבוצתיים
2
1 .1 תיאוריות אישיות והקשר לספורט     
2
1 .2 סגנון האישיות והעיסוק בספורט אישי או קבוצתי של הספורטאי 5
פרק 2 – הבדלים מוטיבציוניים בין ספורטאים בענפים אישיים לספורטאים בענפים קבוצתיים
8
2 .1
ענפי ספורט קבוצתיים ואישיים
8
2 .2 תיאורית המשיכה 9
2 .3 תיאוריית ההנעה הפנימית                                                    
1 0 פרק 3 – מעורבותם של גורמים רגשיים והשפעתם על הספורטאי
1 2
פרק 4 – דיון ומסקנות משפטים מסקנות
1 8
תקציר אישיות מוגדרת בספרות המחקרית בהתאם לנקודת המבט של מגוון התיאוריות והמודלים הפסיכולוגים השונים.
ההגדרה תואמת את גישתו של החוקר שניסח אותה ואת ההיבטים באישיות שאותם הוא חוקר.
מבחינת המונח אישיות בתחום הספורט נראה, כי הספרות המחקרית עוסקת לא פעם בהבדלים האישיותיים בין ספורטאים המתחרים בענפי ספורט אישיים לאלו המתחרים בענפי ספורט קבוצתיים. בנוסף למימד האישיותי, גם הבדלים מוטיבציוניים ורגשיים נבחנו בהתייחס לחוויית השתתפות בענפי ספורט אישיים מול קבוצתיים (יאור ושדה, 2011 ; Levy,1970; Friedman & Schustack, 2003 ).
לפיכך, מטרת עבודה זו הנה לבחון מודל אישיותי – מוטיבציוני – רגשי, הנועד להבהיר את ההבדלים בין ספורטאים העוסקים בענפי ספורט אישיים לבין ספורטאים מתחום ענפי ספורט קבוצתיים. למודל זה חשיבות רבה בסווג ספורטאים והפנייתם לענף ספורט אליו הם מתאימים באישיותם ובסגנונם הייחודיים.
בכדי להציג את המודל האישיותי-מוטיבציוני-רגשי במלואו, כל היבט במודל יבחן בפרק נפרד. לפיכך, החלק הראשון של עבודה זו יתמקד בהבדלים האישיותיים בין ספורטאים מענפים אישיים לאלו הקבוצתיים. במסגרת פרק זה יוצגו תאוריות אישיותיות שונות ספציפיות וקבועות מראש.
התיאוריה של שלדון – גישת הלמידה החברתית (שוהם, אדד, ורהב, 2004 ; משוניס, 1999 ; Bandura, 1971). כמו כן, יינתן דגש על תכונות אישיות שונות כגון נטייה טאלית מול פרטלית, מוחצנות אל מול מופנמות, הצורך בגרייה וחישה בהקשר לבחירת ענף ספורטיבי אישי או קבוצתי.
החלק השני יעסוק בתיאוריית ההנעה הפנימית בדגש על צריכים פנימיים (מסוגלות, שייכות ואוטונומיה) ומניעים חיצוניים בבחירתם של ספורטאים ובהשתתפותם בענף ספורט מסוים, אישי או קבוצתי. בנוסף, בפרק זה  ארחיב על תיאוריית המשיכה כגורם חשוב נוסף המשפיע על נכונותו של הספורטאי להשקיע זמן ומאמץ, להתמסר ולשאוף להגיע ראשון בעיסוק בענף הספורט שלו (סמואל, 2009 ; Morgan, 1980) החלק השלישי ידון בהבדלים במעורבות גורמים רגשיים כגון חרדה, תסכול וכעס בענפי ספורט אישיים וקבוצתיים. להבדלים רגשיים אלו השפעה על חווית ההשתתפות וכפועל יוצא, על התאמת המשתתף לספורט הנדון . בחלק האחרון, אדון בממצאי הסקירה ואבחן אותם בהתאם.