המודל הטריאדי כמנבא החלטה לקבלה או לדחיית תפקיד ניהולי בבית הספר

תקציר העבודה

בס"ד בית הספר לחינוך מנהיגות במינהל החינוך 77-800-02
המודל הטריאדי כמנבא החלטה לקבלה או לדחיית תפקיד ניהולי בבית הספר עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך על-ידי: אב  תשס"ז                                                                          יולי  2007
תוכן עניינים
הנושא עמוד מבוא
3
הקדמה
4 רקע תיאורטי פרק ראשון – המודל הטריאדי של רנד 5
פרק שני – מאפיינים פנימיים- (Being) מאפייני האישיות הערכה עצמית
6 מסוגלות עצמית
6 מוקד שליטה
6 -7
אופטימיות 7
חרדה 7
היבטים רגשיים תיאוריות צרכים
8 -9
תיאוריות קוגניטיביות 9
שחיקה
1 0 שחיקת מורים
1 0-11
ערכים ערכים מתאימים
1 2
ערכים חבויים
1 3
הפרק השלישי – מאפיינים חיצוניים (Having) הגורמים האנושיים בניהול בית ספר מנהיג מנהל עסקים תפקיד המנהיג בבית הספר מנהל עסקים האצלת סמכויות משפטים סגנונות מנהיגות
1 6
המנהל כהומניסט
1 6
המנהל כאיש ארגון
1 6
המנהל כמנהיג פדגוגי
1 6
צוות ניהול
1 7
רכז שכבה
1 7-18
פרק רביעי– ההחלטה לקבל או לסרב לבצע תפקיד ריכוז שכבה (Doing) הערכה קוגניטיבית
1 9
תיאורית שני הגורמים עפ"י הרצברג
1 9
הערכים המתאימים של הארגון
1 9-20 מטרת המחקר
3 הבעיה הנחקרת
2 2
שאלת המחקר
2 2
השערות המחקר
2 3
מתודולוגיה של המחקר סטטיסטיקה תיאורית שיטה
2 4
כלי המחקר
2 4
הליך המחקר
2 5
קבוצת הנבדקים
2 5
ממצאים נתוני רקע
26
ניתוח גורמים
2 7-28
מגבלות המחקר
2 8
תוצאות
2 9-34
דיון
3 5-37
המלצות
3 8
ביבליוגרפיה
3 9-41
נספחים שאלון
4 2-45
מבוא
ניהול על-פי פוקס (1995) פירושו שליטה על מערכת מורכבת של תפקידים ואחריות בתחומים רבים. מנהל בית ספר לא יוכל לתפקד ביעילות, בלא מורים שיקבלו עליהם תפקידים ניהוליים בבית הספר כגון, ריכוז שכבה, ריכוז חברתי, ריכוז פדגוגי ועוד.
מתוך הסתכלות על בתי הספר בו אנו מלמדות, אנו מבחינות כי ישנן מורות מעולות, איכותיות ובעלות כישורים מתאימים לניהול, אשר בעבר היו רכזות וכיום אינן ממלאות תפקידים בבית הספר.
קיימת נחיצות למורות מובילות הן בתחומי בית הספר שלנו והן במערכת כולה, ישנה החמצה גדולה של מערכת החינוך בישראל לזכות בטיב עבודתן של המורות האיכותיות, ההוכחה לכך הוא הביקוש והרצון להשאיר את המורים הטובים במערכת החינוכית, במיוחד לאור הרפורמות שנערכות לאחרונה.
יחד עם זאת,למרות סירובן של מורות להמשיך התפקיד ריכוז שכבה, לאחר מס' שנים מועט ישנן מורות המקבלות על עצמן שוב את תפקיד הריכוז, למרות שידוע להם שהעבודה היא קשה ואין תגמול כספי הולם לכך. מה מניע אותן לעשות זאת שוב?
מחקר זה ינסה לסביר את דרך ההתנהגות וצורת החשיבה העומד סביב המניע לבחירה או לסירוב להיות רכזת שכבה. אולי דרך מחקר זה יהיה אפשר להבין את המניעים של מורות איכותיות להמשיך או לסרב לעתודה ניהולית, דרך מחקר זה ננסה להבין את צרכיהן ומניען של המורות, ולהשפיע שהמערכת החינוכית בארץ לא תפסיד מורות איכותיות שצברו ידע וכישורים בניהול שכבה.
החידוש במחקר זה, הוא ההתייחסות למבנה האמוציונאלי של המניע להסכמה או לסירוב, מהזווית הכוללנית של יכולת, רצון ורגש למלא את תפקיד הריכוז. האינטראקציה בין ההיבטים הפנימיים וההיבטים החיצוניים מתהווים במורל המורה והתגובה אם למלא שוב את התפקיד או אם לאו. אם המורל של המורות יהיה גבוה, התחושה שלהן תהיה תחושת תגמול והמורות יסכימו למלא שוב את תפקיד ריכוז השכבה, אך אם המורל יהיה נמוך, הן יחושו יותר תחושת מחיר וספק אם בהמשך הן ירצו שוב למלא את התפקיד.
בהמשך ננסה להציג פתרונות שיכולים לעזור למנהלים להניע מורות איכותיות לתפקיד ריכוז ואולי ניהול.
הקדמה: כדי להבין כיצד מורות שמילאו תפקיד ניהולי בעבר, פירשו את תפקידן מבחינה אמוציונאלית ומנטאלית דרך ההתנהגות וצורת החשיבה של מורה העומדת סביב הבחירה או הסירוב למלא תפקיד  רכזת שכבה .
המחקר זה יבחן את הנושא דרך המודל הטריאדי של רנד (גרוס, 2006). סקירת הספרות במחקר זה נחלקת לארבעה פרקים מרכזיים:
הפרק הראשון מתייחס למודל הטריאדי של רנד. הפרק השני עוסק במאפיינים הפנימיים המניעים לבחירת תפקיד הריכוז – (Being), בהם מאפיינים אישיותיים, היבטים רגשיים, ערכים ומטרות אישיות.
הפרק השלישי עוסק במאפיינים החיצוניים המניעים לבחירת תפקיד הריכוז – (Having), בהם: סגנון ניהול, מטרות בית הספר, נורמות מקובלות בבית הספר ובמשפחה, תגמול, גורמים אנושיים בניהול בית ספר ומאפיינים דמוגרפים.
הפרק הרביעי יתייחס למורל וההחלטה כמשפיעים על הבחירה בקבלה או הסירוב תפקיד הריכוז – (Doing), האינטראקציה בין המאפיינים הפנימיים והחיצוניים והשפעתם על הפעולה.
המחקרים שצוינו במחקר, נועדו לשרטט תמונה כללית של מאפייני רכזי שכבות, כפי שהם משתקפים מעמדת רכזים לשעבר שמילאו את תפקידם בשנים האחרונות.
הסקירה מסתיימת בסיכום של מאפייני רכזי שכבות העולים מן המחקרים שנסקרו, בדיון במידת היותם אכן מאפיינים ייחודיים לרכזות שכבה והמלצות למחקרים שיש לערוך בעתיד.