קשר בין סגנונות התקשרות להתנהגות עבריינית בקרב בני נוער - סקירה ספרותית ומחקר היפותטי -!!!

תקציר העבודה

קשר בין סגנונות התקשרות להתנהגות עבריינית בקרב בני נוער תוכן העניינים
תקציר –.. 1
מבוא 2
שיטה –… 4
משתתפים … 4
כלי המחקר . 4
הליך –. 5
ממצאים — 7
דיון 10 מקורות — 12
נספחים שאלון פרטים אישיים 13
שאלון לבדיקת סגנון התקשרות . מנהל עסקים מבוא
התנהגות עבריינית בקרב בני נוער הינה פוגענית ומפרה את הסדר הציבורי. הגורמים להתנהגות זו רבים ומגוונים וכן הנסיונות להסבירם בתיאוריות סוציולוגיות, פסיכולוגיות וכו'.
תיאוריה אחת היא ה"התקשרות" של בולבי, שיסודה חיפוש קרבה למבוגר שמספק הגנה, מסייע בוויסות רגשות שליליים, ובפיתוח כשרי התמודדות עם החיים (חן, 2001; מיקולנסר ורום,
2 010). בהתאם לאופי ההתקשרות מפתח הילד מודל פעולה פנימי – מערכת ציפיות על זמינות ורגישות המטפל, והיותו עצמו ראוי ליחס וטיפול. בבגרות המודל משפיע על הערכתו העצמית וההתנסויות שהוא בוחר לעצמו (סרוף, קופר ודהארט, 1998).
ניתן לזהות תבניות התקשרות עיקריות בין הגילאים 12-18 חודשים. הן אינן גנטיות וניתנות לניבוי ע"פ מאפייני המטפלים (סרוף ואח', 1998). התבניות העיקריות של ההתקשרות הן:
התקשרות בטוחה התקשרות חרדה-מתנגדת התקשרות חרדה נמנעת התקשרות לא מאורגנת לאור גילם הצעיר של בני הנוער ומאפיניהם היחודיים יש לתת את הדעת על אוכלוסיה זו.  עד כה נערכו מחקרים הבודקים את הקשר בין סגנונות התקשרות ועבריינות בני נוער בארה"ב ובאירופה אך בישראל לא נעשה מחקר מסוג זה בבני ומכאן תרומתו של מחקר זה.
מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק קשר בין סגנונות התקשרות בקרב בני נוער לבין התנהגות עבריינית.