מטלה - ניתוח מקרה בקורס במסגרת הקורס המשפחה כגורם סיכון וחוסן לאלימות ולעבריינות: משפחת סימפסון

תקציר העבודה

מטלת ניתוח מקרה
1 .      עבודה בזוגות, או שלשות.
ניתן להגיש לבד
2 .      מועד הגשה אחרון –30/6/18
3 .      יש להעלות את העבודה לאתר הקורס.
4.      סיכום ייעשה באופן אישי.
כל אחד מעלה את העבודה באופן אישי. מבנה העבודה – עד 5 עמודים מבוא
גוף העבודה דיון וסיכום – נכתב באופן אישי רפלקסיה – אישי רשימת מקורות הינכם מתבקשים לבחור משפחה ולנתח את התנהלותה לאור המושגים, הרעיונות והנושאים שנלמדו בקורס. הניתוח יכול להתבסס על מקרה אמיתי, סיפור אישי, מקרה המבוסס על ספר, כתבה עיתונאית, סרט וכו'. על סיפור המשפחה שתבחרו להכיל מקסימום אלמנטים שיעזרו לכם בניתוח המשפחה. הרעיון בכתיבת העבודה ובניתוח המקרה הוא לאפשר לכם לבחון הלכה למעשה את הסוגיות שאיתן התמודדנו במהלך הקורס. העבודה אמורה להוות עבורכם סוג של מפגש בין התיאוריה למעשה.
במהלך הניתוח יש להשתמש בתיאוריות שנלמדו בכיתה ולנתח את המקרה על פיהן. יש לגבות את הניתוח בחומרים תיאורטיים ולהשתמש במקורות אקדמיים שנמצאים בסילבוס או מקורות אחרים, לאחר אישור המרצה. על העבודה לכלול התייחסות לכל אחד מהסעיפים המפורטים בהנחיות לכתיבת העבודה המצורפות למסמך זה.  ניתן להוסיף היבטים אך לא להתעלם או לגרוע מההיבטים המבוקשים.
במהלך כתיבת העבודה וניתוח המקרה  יש לעבוד לפי ההנחיות הבאות:
1.      תיאור כללי של המשפחה– כולל תיאור של סוג הבעיה, הקושי, המשבר שאיתו מתמודדת המשפחה (למשל: אבטלה, מחלה, סמים, אלימותזוגית, אלימות, התעללותוהזנחההורית, אלימותילדיםכלפיהורים, רצחבמשפחהועוד).
2 .      כוחות הפועלים במשפחה (למשל: תקשורת, היררכיה, גבולות, סמכות הורית, איזון בין היחד ובין הלחוד, תפקידים במשפחה [במובן המוחשי והרגשי], מערכת סגורה מול פתוחה ועוד)וסוג המשפחה (למשל, מנותקת, שבורה, נרקסיסטית וכו') -בסעיף זה יש להתייחס לכל אחד מהמרכיבים בנפרד ולכולם יחד בהיבט של דיספונקציונאליות ופונקציונאליות משפחתית.
3.      הסבר תיאורטי ביחס למקור הבעיה. יש לבחור מבין התיאוריות שנלמדו בכיתה לפחות תיאוריה אחת שמהווה לדעתך את ההסבר הרלבנטי ביותר ולנסות להסביר את הבעיה בכמה שיותר רמות (אישית, חברתית, תרבותית וכו'*).
*סטודנטים שבוחרים לעבוד על פי המודל האקולוגי, יתמקדו באופן מעמיק לפחות בהסבר ברמה אחת ויציגו את הקשר שבין רמה זו ובין הרמות האחרות, תוך התייחסות לשאלה כיצד באה לידי ביטוי כל אחת מהרמות בהתנהגות בפועל.
4.      כיצד משפיעה הבעיה המתוארת על המערכת המשפחתיתועל חברי המשפחה? האם היא פוגעת בחוסן המשפחתי? אם כן, כיצד? כיצד מתמודדת המשפחה עם המשבר? האם כל חברי המשפחה מתמודדים באותו אופן? האם הבעיה מהווה גורם של סיכון או גורם של סיכוי עבור המשפחה וחבריה? 5.      האם יש מקורות תמיכה חיצוניים למשפחה? אם כן, מהי תרומתם? כדי להקל על ביצוע העבודה, מומלץ לעבור על חומר המצגות וסיכומי השיעור, להוציא את המושגים העיקריים ואז לבחון מה רלבנטי למקרה הספציפי. יש להשתמש בכמה שיותר מושגים ולנתח על פי כמה שיותר היבטים. עם זאת, יש להימנע ממצב של 'תפסת מרובה לא תפסת' ולתת עדיפות לניתוח מעמיק על פני התבוננות שטחית במכלול היבטים.
יש לצרף לעבודה טופס הצהרת טוהר עבודה (מצוי באתר הקורס). את העבודה ואת הנספחים (מאמרים שלא מצויים בקורס, טופס הצהרה וכו') יש להעלות לאתר הקורס. ניתן לפנות להתייעצות ולכל שאלה  למרצה הקורס במייל.