White matter alterations in young children with prenatal alcohol exposure

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 819
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

עבודה בפסיכולוגיה פיזיולוגית
White matter alterations in young children with prenatal alcohol exposure
קראו את המאמר וענו על השאלות:

1 .רקע ומטרות המחקר
א. מה היה ידוע לחוקרים, טרם ביצוע המחקר הנוכחי, על הפגיעות המבניות והתפקודיות שנגרמות בשל
חשיפה לאלכוהול לפני הלידה (PAE (exposure alcohol Prenatal( ?10 נק'(
ב. מהי מטרת המחקר הנוכחי ומה מייחד אותו ממחקרים קודמים? )15 נק'(
2 .מבנה המחקר ומהלכו
א. תארו את מהלך המחקר, הנבדקים, והפרוצדורות אותם עברו? )10 נק'(
ב. תארו את השימוש בהדמיית )DTI (Imaging Tensor Diffusion ,מהם היתרונות והחסרונות בשימוש
בשיטה זו כפי שמתואר לאורך המאמר? מהם המדדים העיקרים בהם נעשה שימוש במאמר ומה מאפיין
אותם? )20 נק'(
3 .תוצאות עיקריות
א. מה ניתן ללמוד מתוצאות המחקר על הפגיעה בקורפוס – קולוסום, ועל פי הנלמד בשיעור מהי חשיבותו
של מבנה זה? )15 נק'(
ב. מהם הממצאים העיקריים כפי שבאו לידי ביטוי בשלושת הגרפים המוצגים במאמר? ) 15 נק,' 5 נק' לכל
)figure
4 .דיון ומסקנות
א. מהן המגבלות העיקריות במחקר זה? )5 נק'(
ב. מה השוני בממצאים במחקר זה בהשוואה למחקרים קודמים וכיצד החוקרים של מאמר זה מסבירים
זאת? )10 נק'(