Skip to content

כל העבודות שהוגשו במכללה האקדמית רמת-גן

האקדמית רמת-גן הינה מוסד אקדמי, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
האקדמית רמת-גן בחרה להתמקד בתוכניות לימוד במקצועות: סיעוד, ניהול בריאות, מערכות מידע, מדעי המחשב, ייעוץ חינוכי, טכנולוגיות למידה דיגיטלית, משאבי אנוש, ניהול, חברה והתנהגות, כלכלה וחדשנות ויזמות.
בחירה זו נובעת מכך שהמכללה מובילה חזון אנושי וחברתי ושואפת לתרום בדרכה לבניה של חברה טובה, אכפתית וצודקת יותר בישראל. המכללה רוצה להיות כתובת טבעית לסטודנטים שהם אנשים איכותיים ואכפתיים, אשר רוצים לעשות הבדל, הן בלימודיהם האקדמיים והן בתחומי עיסוקם המקצועי.