Skip to content

כל העבודות בקורס 10680 - "מבוא ללימודי מגדר"

העבודות בקורס: מבחן, סיכום, ממ"ן 11, ממ"ן 12, ממ"ן 14,

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

הקורס נועד למפות ולהציג את ההתפתחויות המרכזיות של החשיבה הפמיניסטית המודרנית והפוסט-מודרנית, אשר סביבן נבנה תחום ידע עשיר של תאוריות, מתודולוגיות ופרקטיקות של מגדר. הקורס מעמיד לחשיבה ביקורתית את הסדר המגדרי ההגמוני, את היחסים החברתיים בין המינים, את מעמדן וכוחן של נשים בחברות שונות, את ייצוגן של נשים בתרבות ואת כינונם של סובייקטים מגדריים.