איזון עבודה משפחה בקרב גברים ונשים העובדים בענף ההייטק

תקציר העבודה

תוכן עניינים
1. מבוא 3
2. רקע תיאורטי 5
2.1. קשיים של נשים בשוק העבודה 5
2.2. איזון (קונפליקט) עבודה משפחה 8
2.3. הבדלים מגדריים באיזון עבודה משפחה ובניהול זמן 10
2.4. תאוריות- איזון עבודה משפחה (קונפליקט) וניהול זמן 10
2.5. מחקרים- איזון עבודה משפחה (קונפליקט) וניהול זמן 13
3. מתודולוגיה 16
3.1. מערך המחקר 16
3.2. כלי המחקר 16
3.3. משתתפי המחקר 16
3.4. הליך המחקר 16
4. ממצאים 17
4.1. איזון עבודה משפחה בקרב גברים וניהול הזמן 17
4.2. איזון עבודה משפחה בקרב נשים וניהול הזמן 18
4.3. הצורך בהשגחה על ילדים 27
5. דיון ומסקנות 29
5.1. המלצות ליישום לאור הממצאים 30
5.1.1. גורם ראשון- אפליה הנובעת מסטריאוטיפ 30
5.1.2. גורם שני- ניהול הזמן כתוצאה מקונפליקט בית עבודה 30
רשימת מקורות 32

השאיפה לצמצום אי השוויון בין נשים לגברים אינה נושא חדש במשק הישראלי, ובפרט בשיח הדמוקרטי. למרות הניסיונות למגר את תופעת אי השוויון נושא זה עודנו קיים, אי לכך עולה השאלה מהיכן נובעים פערים אלו. קיימים חסמים המשפיעים על התקדמותן של נשים בחברה, המייצגים אפליה, כמו תופעת "תקרת הזכוכית" וה"תפקיד הכפול". לעומת זאת, ניתן לטעון לקיומם של גורמים אובייקטיביים המשפיעים על היצע העבודה של גברים ונשים. חלק מהגורמים המשפיעים על השכר הם שעות העבודה הרבות יותר של גברים, ולאחריו מתבטאת הבחירה בסוגי משלח היד והענפים המאפיינים נשים וגברים. בעיה זו יוצרת דעות חלוקות בנוגע לסוגיית איזון עבודה משפחה.
מטרת עבודה זו הינה לבחון את המשמעות של איזון עבודה משפחה וניהול הזמן בקרב עובדים ועובדות בחברות הייטק. שאלת המחקר הנדונה בעבודה הינה: