האם פעולתה של ביקורת המדינה משפיעה על תחום ההשכלה הגבוהה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2010
מספר מילים 7479
מספר מקורות 14

תקציר העבודה

תוכן עניינים:
פרק ראשון-מבוא
פרק שני-סקירת הספרות
פרק שלישי-חופש אקדמאי וחופש מנהלי של מוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובמדינות נבחרות
פרק רביעי-שיטת המחקר
פרק חמישי-ניתוח דוחות מבקר המדינה בין הנשים 2000-2009 בנושא ההשכלה הגבוהה
פרק שישי-דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא:
משרד מבקר המדינה בדק את קשרי האוניברסיטאות עם אגודות הסטודנטים שלהן, נבדקו העברות כספים והטבות אחרות שניתנות לאגודות האוניברסיטה בירושלים, חיפה, תל אביב, בן גוריון, בר אילן והטכניון. (הייבנס,1992).
בדיקת מבקר המדינה נעשתה באמצעות מידע שהתקבל בתשובות לשאלונים ששלח משרד מבקר המדינה לאוניברסיטאות, בדיקות עדכון והשלמה נעשו במשרדי רשם העמותות בירושלים, חיפה והטכניון. (אתר מבקר המדינה, דוח על הביקורת בהשכלה גבוהה, 2000).
ע"פ חוק העמותות התש"ם קובע כי כל הצטרפות לעמותה תהילה בהליך פעיל שבו מצהיר המבקש להצטרף לעמותה על רצונו לעשות כן, ועדה ציבורית שהממשלה אישרה את מסקנותיה קבעה כי לא יגבו מסטודנטים תשלומי רשות נלווים לשכר לימוד בניגוד להסכמתם, וכי גביית יתר דמי חבר עבור אגודת הסטודנטים תיעשה על פי הסכם בין האגודה למוסד האקדמאי.
ביקורת המדינה העלתה כי שתי האוניברסיטאות (בן גוריון והטכניון ) גבו את דמי החבר באגודה גם ממי שלא הצהירו על רצונם להצטרף אליה, לשלוש האוניברסיטאות (בן גוריון, עברית וחיפה) אין הסכם כזה. (שוורץ,1998).
במוסדות להשכלה גבוהה פועלות אגודות הסטודנטים שמאוגדות כעמותות ועוסקות בפעולות שונות לרווחת הסטודנטים.
חלק מן האגודות הקימו לעצמן או בשיתוף הנהלת מוסדות להשכלה גבוהה או גופים כלכליים, חברות עסקיות הפועלות בתחומים שונים, לא כולם בליבת העיסוק שלשמו הוקמו אגודות שהיא פעילות סטודנטיאלית ובהם: השמת כוח אדם, מכירת ספרים ומכשירי כתיבה, הוצאה לאור, פרסום ושווק הפעלת מסעדות שמירה.
מוסדות להשכלה גבוהה גובים עבור האגודות דמי חבר מסטודנטים וחלקם מעבירים אליהם חלק מדמי הרווחה שהם גובים מסטודנטים ומסייעים להם בהקצבות כספיות שונות, ובהעמדת נכסים לרשותן ולרשות הגופים הקשורים בהם.
עבודה זו תבחן את שאלת המחקר: האם פעולתו של מבקר המדינה אכן משפיע על מוסדות ההשכלה הגבוהה, ובכלל השכלה גבוהה אצל סטודנטים על כל פרטיה.
השערת המחקר תהיה: שאכן ישנה השפעה של הביקורת על נושא ההשכלה הגבוהה ע"פ הצגת דוחות מבקר המדינה בין השנים 1999-2009. כמו כן, הבדיקה תיעשה על פי דו"ח בשנת 2000 של מבקר המדינה, על נושא תשלומי דמי חבר ודמי רווחה של סטודנטים, ודוחות על ביקורת המדינה באיגודים ובמוסדות להשכלה הגבוהה השונים.