הבדלי התנהגות מוסרית בבית ובגן בקרב ילדי גן חובה

מקצוע ,
מילות מפתח , , , , , ,
שנת הגשה 2019
מספר מילים 8178
מספר מקורות 25

תקציר העבודה

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם יימצאו הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית בהשוואה להתנהגות מוסרית בגן בקרב ילדי גן חובה, כך שילדים יתנהגו באופן מוסרי יותר בגן מאשר בבית.
התנהגות מוסרית מוגדרת בהכללה כהתנהגות, שבה האדם מווסת את עצמו ופועל על פי כללים מנחים שמסייעים לו להבחין בין התנהלות טובה לבין התנהלות שאיננה טובה (אלבז, 1990). גיל חמש-שש הוא בדרך כלל גיל הילדים בגן חובה. זהו גיל שהילדים עדיין בעלי נקודת מבט אגוצנטרית וחסרת סבלנות כלפי הזולת. יחד עם זאת, הם נמצאים בשלב האחרון לפני המעבר לכיתה א' ולעולם הבוגרים, ועל כן מול המבוגרים המקיפים את הילד עומד אתגר ממשי של השמת דגש על פיתוח התנהגות מוסרית (וולף, 2002).
המדגם כלל 30 ילדי גן חובה. אוכלוסיית המחקר כללה ילדים מרמות דתיות שונות, חלקם דתיים וחלקם חרדים. המצב הסוציו-אקונומי של משפחות הילדים הינו בינוני.
כלי המחקר כלל שאלון שחובר במיוחד לצורך מחקר זה. מטרותיו היו ללמוד על צורת ההתנהגות של הילד במסגרות השונות לפי תגובותיו ל-11 היגדים המשקפים התנהגות בלתי מוסרית.
המבחנים הועברו באופן ידני, כך שהגננת הייתה הראשונה שמילאה את השאלונים, ולאחר מכן ההורים. כל אם קיבלה שאלון עם מספר בחלקו העליון. מספר זה תאם את המספר שהעניקה הגננת לאותו ילד, זאת על מנת לשמור על פרטיות הנחקרים.
השערת המחקר אוששה באופן חלקי. נמצאו הבדלים מובהקים בין השיפוט המוסרי של הילד בבית ובגן, אך שלא כמצופה, נמצא כי השיפוט המוסרי של הילד בבית הינו גבוה יותר מהשיפוט המוסרי בגן.
מתוצאות המחקר ניתן להסיק כי התנהגות ההורים עם הילדים בבית חשובה מאין כמוה. שכן הם אלו אשר משפיעים באופן חזק יותר על התנהגותם המוסרית של ילדיהם.
מאחר והמחקר הנוכחי כלל מדגם מצומצם ומאחר ולא הייתה בו התייחסות להתנהגות בפועל, אלא רק להתייחסות תיאורטית להיגדים, במחקרים עתידיים מומלץ לבחון את הנושא במדגם נרחב יותר ועל בסיס תצפיות בזמן אמת.

 

תוכן עניינים

תקציר. 2

פתח דבר. 3

  1. רקע תיאורטי 6

1.1 מבוא. 6

1.2 התנהגות מוסרית- הגדרות ומאפיינים.. 7

1.3 התפתחות התנהגות מוסרית בגיל הרך. 10

1.4 תכניות לטיפוח התנהגות מוסרית בגיל הרך. 14

1.5 הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית להתנהגות מוסרית בגן בקרב ילדי גן חובה. 17

מטרת מחקר הנוכחי 20

השערת המחקר הנוכחי 20

  1. שיטה. 21

2.1 מדגם המחקר. 21

2.2 כלי המחקר. 21

2.3 הליך. 21

  1. תוצאות. 23

לוח מס' 1: מבחן t למדגמים מזווגים- סטטיסטיקה תיאורית המציגה את ממוצעי הקבוצה   23

לוח מס' 2: מבחן t למדגמים מזווגים- מובהקות המבחן 24

טבלה מס' 1: ההבדל בין התנהגות מוסרית בבית ובגן- ממוצעים, סטיות תקן ומבחני t  24

תרשים מס' 1: ההבדל בין התנהגות מוסרית בבית ובגן 26

  1. דיון 27

4.1 הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית לבין התנהגות מוסרית בגן בקרב ילדי גן חובה   27

4.2 מסקנות המחקר הנוכחי 29

4.3 מגבלות המחקר הנוכחי והמלצות למחקרים עתידיים.. 29

  1. ביבליוגרפיה. 31
  2. נספחים. 34

נספח מס' 1: שאלון לגננת. 34

נספח מס' 2: שאלון לאם.. 36