השפעת החינוך המוזיקלי על ילדים ובני נוער בסיכון

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
ציון 90
שנת הגשה 2024
מספר מילים 5500
מספר מקורות 25

תקציר העבודה

תוכן העניינים

מבוא 3
סקירת ספרות 4
ילדים ונוער בסיכון 4
הגדרה 4
התנהגויות סיכון 6
גורמי סיכון 7
מעכבי סיכון 8
חינוך מוזיקלי 9
הטיפול במוזיקה 9
המוזיקה כמשפיעה על התפתחות אישית וחברתית 12
ההצדקות לחינוך המוזיקלי 14
המחקר האמפירי 15
שיטת המחקר 15
ממצאי המחקר 26
דיון וסיכום 33
ביבליוגרפיה 36