השפעת נישואי התערובת על חיי הקהילה של יהודי ארה"ב

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2022
מספר מילים 6700
מספר מקורות 39

תקציר העבודה

תוכן העניינים

מבוא 3
פרק א': נישואי תערובת בקרב יהודי ארצות הברית 4
פרק ב': נישואי תערובת בקרב היהודים הרפורמים בארה"ב 10
פרק ג': נישואי תערובת בקרב היהודים הקונסרבטיבים בארה"ב 16
פרק ד': נישואי תערובת בקרב היהודים האורתודוקסים בארה"ב 21
דיון וסיכום 23
ביבליוגרפיה 25

מבוא
יהדות ארה"ב מורכבת משלושה זרמים דתיים: האורתודוקסים, הקונסרבטיבים (מסורתיים) והרפורמים. כמו כן, יהודים רבים מגדירים עצמם פשוט כיהודים, ללא השתייכות לאחד משלושת הזרמים הללו. אחת הדרכים לאפיין את ההבדל בין שלושת הזרמים היא ביחסם לשולחן ערוך. בעיני האורתודוקסים נחשב השולחן ערוך לבעל מעמד מרכזי וייחודי בקביעת הנורמות המחייבות בהווה. אצל הקונסרבטיבים הייתה הערכה לשולחן ערוך, אך נטען כי יש להתייחס אליו מתוך פרספקטיבה היסטורית של התפתחות ההלכה, בלא לייחס לו מעמד מועדף על פני יצירות חשובות אחרות. אצל הרפורמים נתפס השולחן ערוך (ככל המסורת ההלכתית) כלא רלוונטי. (זוהר, 2007).
נישואי התערובת משפיעים בדרכים שונות על יהודי ארה"ב. לפיכך, מעניין לבדוק ולחקור את השפעת נישואי התערובת על חיי הקהילה של יהודי ארה"ב, בזרמים השונים ובקהילות שונות.
לפיכך מעניין לבחון את שאלת המחקר: מהי השפעת נישואי התערובת על חיי הקהילה של יהודי ארה"ב?
נישואי תערובת והתבוללות הם אחד הנושאים החשובים בחיי הקהילה היהודית בארה"ב. (ברק פישמן, 2011). האיסור על נישואי תערובת הוא אחד האיסורים החזקים והמושרשים ביותר ביהדות. הדעה המקובלת הייתה שנישואי תערובת יפגעו בהעברת עיקרי האמונה והתרבות היהודיים מדור לדור, ויותר מכך, יאיימו על אופייה ושימורה של כלל הקבוצה היהודית. (סרנה, 2012). בעניין זה, רוזנק (2017) מתייחס אל ההשלכות על העתיד הקרוב ועם הצורך להגדיר את גבולות הגזרה של הקהילה היהודית. לדבריו, נמצא ש-92% מילדי הזוגות המעורבים נישאים ללא-יהודים. בד בבד, 94% מהמשיבים גאים ביהדותם; 70% מרגישים שייכות לישראל (אך בקרב הדור הצעיר יש סחף של ניכור לישראל), ו43% מהנשאלים ביקרו בישראל. ומהי יהדות, להבנת יהודי ארה"ב? 73% יראו אותה כזכר השואה; 49% – סקרנות אינטלקטואלית; 42% – חוש הומור. רק 19% חושבים שיהדות היא שמירת מצוות.
העבודה תתייחס לתופעת נישואי התערובת בקרב יהודי ארצות הברית, שכיחות התופעה בזרמים השונים ביהדות ארצות הברית, ולבסוף, בהשפעתם על חיי הקהילה של יהודי ארה"ב.