השפעת סגנון ניהולו של המנהל על רמת המוטיבציה של המורים בעבודתם

תקציר העבודה

מחקר זה דן בהשפעת סגנון ניהולו של המנהל על רמת המוטיבציה של המורים בעבודתם. הסגנונות בהם המחקר עסק הינם סגנון הניהול הדיקטטורי למול סגנון הניהול הדמוקרטי. המחקר עסק בשאלה: באיזה אופן משפיע מנהל דיקטטורי ונוקשה או מנהל דמוקרטי ומשתף על רמת המוטיבציה של המורים בעבודת ההוראה. וכן בחן את תפיסת המורים לגבי סגנון הניהול של מנהלם ואת השפעתו על רמת המוטיבציה שלהם בעבודתם.
תוכן עניינים
תצהיר ‏ו
מבוא 1
סקירת ספרות 2
1. סגנונות ניהול 2
1.1 סגנון ניהול דיקטטורי 2
1.2 סגנון ניהול דמוקרטי 3
1.3 מנהיג לעומת שליט 3
1.4 מנהל כמניע צוות 4
2. רמת המוטיבציה אצל מורים 5
2.1 מוטיבציה בעבודה 5
2.2 מוטיבציה במערכת החינוך 6
2.3 גורמים המניעים את המורה בעבודתו 6
3. השפעת המנהל על צוותו 7
3.1 היכרות אישית של המנהל את צוותו 7
3.2 יחסי אמון והערכה בין המנהל לצוותו 8
3.3 תפיסת הצוות את המנהל 9
4.1 שאלת המחקר 9
4.2 שאלות משנה 9
תיאור הפרויקט 10
רציונל המחקר 10
גישת המחקר 10
מקום ביצוע הפרויקט 10
אוכלוסיה 10
כלי המחקר 12
כלי העיבוד והניתוח 13
מהימנות ותוקף 13
אתיקה 13
ממצאים 14
סגנון ניהול דיקטטורי 14
סגנון ניהול דמוקרטי 15
תפיסת הצוות את המנהל 16
רמת המוטיבציה אצל מורים 18
השפעת המנהל על הנעת צוותו 19
דיון 22
רפלקציה 25
מגבלות הפרוייקט 26
סוגיות אתיות 26
סיכום ומסקנות 27
נספחים 30
נספח מס' 1: שאלון חצי מובנה לפי פאטון 30
נספח מס' 2: ראיון עם ע', מורה בתיכון חרדי במרכז הארץ 32
נספח מס' 3: ראיון עם י', מחנך בבית ספר בנים בחטיבת ביניים במרכז הארץ 38
נספח מס' 4: ראיון עם ש', מורה בתיכון חרדי במרכז הארץ 42
נספח מס' 5: ראיון עם א', מורה בתיכון במרכז הארץ 48
נספח מס' 6: ראיון עם מ', מורה בבית ספר יסודי ממ"ד בצפון הארץ 57

רשימת הנספחים

נספח מס' 1: שאלון חצי מובנה לפי פאטון
נספח מס' 2: ראיון עם ע', מורה בתיכון חרדי במרכז הארץ
נספח מס' 3: ראיון עם י', מחנך בבית ספר בנים בחטיבת ביניים במרכז הארץ
נספח מס' 4: ראיון עם ש', מורה בתיכון חרדי במרכז הארץ
נספח מס' 5: ראיון עם א', מורה בתיכון במרכז הארץ
נספח מס' 6: ראיון עם מ', מורה בבית ספר יסודי ממ"ד בצפון הארץ