חינוך - סמינריון אמפירי - - הוראת ספרות בכיתה י"ב והישגי התלמידים – למידה פרונטלית לעומת למידה שיתופית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , ,
ציון 98
שנת הגשה 2018
מספר מילים 5234
מספר מקורות 26

תקציר העבודה

תוכן עניינים

תקציר 1
מבוא 2
סקירת ספרות 3
מתודולוגיה 8
ממצאים 10
הדיון 14
סיכום 17
ביבליוגרפיה 18

תקציר
מחקרים רבים מצביעים על כך שהישגי התלמידים שלמדו בלמידה שיתופית גבוהים יותר לעומת הישגי התלמידים שלמדו בשיטות האחרות. במחקר זה אתמקד בהוראה פרונטלית מול הוראה שיתופית , בהיבט של הקשר ביניהן ובין הישגי התלמידים, תוך התמקדות במקצוע הספרות.
אוכלוסיית המחקר כללה 20 תלמידי י"ב, אשר ניגשים למבחן בגרות בספרות בהיקף של שתי יחידות לימוד, מבית ספר תיכון בתל-אביב.
התלמידים למדו שני שירים שונים מתוך תוכנית הלימודים כאשר שיטת ההוראה בכל אחת מיחידות הלימוד הייתה שונה. פעם אחת ההוראה הייתה פרונטלית ופעם שנייה התלמידים למדו במסגרת של למידה שיתופית בקבוצות קטנות. שני השירים היו בעלי רמת קושי דומה ומחתך זמן זהה. ההוראה על פי שתי השיטות התבצעה על ידי.
באמצעות מבחן הישגים, נבדקה רמת הידע של התלמידים על החומר הנלמד בסופו של התהליך הלימודי של כל אחד מהשירים שנלמדו במסגרת המחקר.
השערת המחקר הייתה שימצא קשר בין הישגים לימודיים של תלמידים, במקצוע הספרות לבין שיטת ההוראה הננקטת – למידה פרונטלית לעומת למידה שיתופית. הערכתי הייתה שלמידה שיתופית, הכוללת יסודות של שיתוף פעולה ואינטראקציה קבוצתית בין התלמידים במהלך הלימוד תביא לרמת הישגים גבוהה יותר. באופן כללי ניתן לומר שהשערת המחקר לא התקבלה, התלמידים קיבלו בממוצע ציונים גבוהים יותר בעקבות למידה פרוטנלית.
יחד עם זאת, בבדיקה שביצעתי לשאלה האם קיים הבדל בהבנה וביכולת לבצע פעילויות חשיבה ברמה גבוהה בכל אחת משיטות ההוראה בהן התנסו, התוצאות אינן חד משמעיות. התלמידים הפגינו רמת הבנה ורמות חשיבה דומות בעקבות שני תהליכי הלמידה – הפרונטלי והשיתופי. מכאן ניתן ללמוד, שייתכן והתלמידים היו קשובים ומרוכזים יותר בתהליך ההוראתי אליו הם "מורגלים" והינו ההוראה הפרונטלית ובתהליכים אשר התפתחותם והישגיהם נמדדים לאורך זמן וקשורים בתהליכי הבנה וחשיבה מורכבת התוצאות יצאו פחות או יותר דומות בשני המקרים.