מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר

תקציר העבודה

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר 10404 – ממ”ן 15, ציון 100.
חשבונאות ניהולית 10860.
תוכן המטלה:
1. ייחוס עלויות משותפות למוצרים לפי השיטות הבאות: יחידות פיזיות, מחיר מכירה בנקודת ההפרדה, ערך מימוש נטו.
2, קבלת החלטות – להמשיך ולעבד מוצר עיבוד נוסף מעבר לנקודת ההפרדה (הפיצול). להתייחס לטיפול בעלות מוצרי לוואי, ולבדוק את השפעת ההעמסה על הרווח.