מבוא לחשיבה חברתית-10161

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
קורס
מילות מפתח , ,
ציון 92
שנת הגשה 2021
מספר מילים 703
מספר מקורות 3

תקציר העבודה

ממ"14,קורס מבוא לחשיבה חברתית(10161)
שאלה 1( 50 נקודות(
)10 נק'( א. בפרק 1 מוזכרות שלוש קטגוריות של זהות: מגדר, גזע ואתניות, ומעמד.
סכמו בקצרה את עיקרי הדברים )סעיפים 1.1 – 3.1)
)10 נק'( ב. סכמו בקצרה את גישתו של גופמן ואת זו של גרפינקל.
)30 נק'( ג. בחרו כתבה העוסקת באדם מפורסם )מכל תחום לפי בחירתכם(.
1 .הציגו את עיקרי תוכן הכתבה )יש לצרף לינק או את הכתבה עצמה(.
2 .כיצד באות לידי ביטוי הקטגוריות של זהות אותן סכמתם בסעיף א? האם כל
הקטגוריות הוזכרו או שרק חלקן? כיצד אזכור )או אי איזכורה( של קטגוריה
כזו או אחרת – תורם לאדם בכתבה?
3 .מה גופמן או גרפינקל, לפי בחירתכם, היה אומר על פועלו של אותו אדם? חישבו
מה אותו אדם רוצה להציג כלפי חוץ? כיצד הוא מתנהל וכדומה
א. בתחילת פרק 2 מוזכר המושג פרויקטים גופניים.
סכמו מושג זה. הציגו פרויקט גופני אישי אחד לפחות אותו בחרתם לבצע בעבר או בהווה.
כיצד הוא השפיע )או עדין משפיע( על זהותכם?
)15 נק'( ב. בסעיף 2 של הפרק מוזכר המושג הצלבות.
סכמו מושג זה והציגו דוגמה אחת כיצד מושג זה השפיע על חייכם.
)20 נק'( ג. לאורך הפרק מתוארות דוגמאות המציגות כיצד מאפיינים גופניים שונים יכולים להשפיע
על ההזדמנויות הפתוחות )או הסגורות( בפני אנשים שונים.
בחרו דמות של שחקן מתחום ספורטיבי כלשהו )במידה ואתם לא מכירים כזו – עשו חיפש
באינטרנט(. תארו כיצד מאפיינים גופנים כאלה או אחרים פתחו/סגרו בפניה דלתות
לאורך הדרך.
לדוגמה, ליונל מסי, שחקן כדורגל הנחשב בעיני רבים, כשחקן הטוב בעולם, לא הצליח
להשתלב בקבוצת כדורגל במולדתו )ארגנטינה( בטענה שמבנה גופו, ובעיקר גובהו, לא
התאימו לציפיות משחקנים שם. הדבר הוביל אותו לחפש מועדון חלופי וכך הגיע
לברצלונה. שם התרשמו מהמיומנויות והזריזות המוטוריות שלו ופחות מהגובה