מטלה בכתיבה מדעית / שיטות מחקר - ניתוח מאמר המציג מחקר אמפירי בנושא העמדות כלפי חרדות, הגנות, דיכאון לבין הקשר בין פיצול למצוקה נפשית, בקרב סטודנטים

תקציר העבודה

הנחיות של המטלה
כתיבה מדעית
תשפ"ב – סמסטר ב'
הנחיות כלליות
ניתן לעשות את המטלה בזוגות. ▪
יש לבחור מאמר אקדמי-שפיט, בעברית או באנגלית, ולהכין ▪
מצגת המתייחסת לנתונים הבאים:
א. שער הכולל שמות המגישים + כתיבת המקור עליו התבססה
.7APA העבודה בהתאם לכללי
ב. יש לענות על 10 השאלות המופיעות בשקף הבא של מצגת זו
שאלות על המאמר:
1. מה הייתה מטרת המחקר?
2. מה היה סוג המחקר? )מתאמי\ניסוי\איכותני\משולב(.
3. תארו את המשתנים שנבדקו במחקר.
4. הציגו לפחות שתי תיאוריות מרכזיות שהוצגו בסקירה.
5. תארו שני מחקרים אשר הופיעו בסקירה.
6. תארו את הרציונל האמפירי של המחקר.
7. תארו את המאפיינים המרכזיים של הנבדקים.
8. תארו את הכלים באמצעותם נאספו הנתונים.
9. ציינו מה היו התוצאות המרכזיות ומהי המסקנה שעלתה מהמחקר.
הציגו לפחות 2 דוגמאות לתשובתכם. ?APA 10 . האם המאמר נכתב על פי כללי
דגשים: ▪
יש לאשר את המאמר מולי לפני תחילת העבודה – ללא אישור, העבודה לא תתקבל. ▪
לא ניתן להשתמש במאמרים הנלמדים בקורס "תיאוריות בקרימינולוגיה". ▪
את המצגת יש להגיש דרך המודל, וגם להציגה בשיעור כרפרט. העלאת המצגת תעשה עד ▪
יום לפני הצגתה בכיתה.
שני בני הזוג חייבים להיות שותפים להצגה בכיתה. ▪
את ההרשמה לרפרטים תעשו באמצעות הקובץ השיתופי במודל. ▪
המטלה מהווה 5% מהציון הסופי בקורס. ▪

העמדות כלפי חרדות, הגנות, דיכאון לבין הקשר בין פיצול למצוקה נפשית, בקרב סטודנטים – מצגת 16 שקופיות
אביאל, א' ושפלר, ג' ( 2012 ). בחינה אמפירית של התאוריה הקלייניאנית: העמדות הפרנואידית-סכיזואידית .והדיכאונית, והקשר בין פיצול למצוקה נפשית . מארג, 3: 1-31