– הצעת מחקר בנושא מוות והנצחה באמנות הישראלית – ציורים של יונתן הירשפילד. במסגרת הקורס – סמלים חזותיים ציונים בתרבות הישראלית שמספרו 10594

תקציר העבודה

הצעת מחקר בנושא מוות והנצחה באמנות הישראלית – תוך התמקדות בציוריו של יונתן הירשפילד כמקרה בוחן – ממ”ן 13 – הצעת מחקר במסגרת הקורס – סמלים חזותיים ציונים בתרבות הישראלית שמספרו 10594
העבודה כוללת – נושא המחקר, תקציר המציג את רציונל המחקר, רקע תאורטי המתבסס על הספרות המחקרית – אקדמית, שאלת מחקר והשערת המחקר, לפיה כיצד המוות בא לידי ביטוי בציוריו של יונתן הירשפילד אשר הוצגו בתערוכה הנושאת את הכותר "על החיים ועל המוות"? תאור גוף היצירות המועמדות לניתוח במסגרת המחקר כמקרי בוחן – 6 ציורים של יונתן הירשפילד העוסקים במוות באופן ישיר או עקיף, תמצית המחקר הקיים בנושא במסגרת הספרות, רשימה ביבליוגרפית התחלתית ורשימת הציורים של יונתן הרשפילד בהם אדון, הכולל שם הציור, טכניקת הציור, גודלו, האוסף לו הוא שייך ועוד
ממ"ן 13 )מטלת חובה( ניסוח הצעת מחקר — 1
נסחו הצעת מחקר לעבודה סמינריונית שמתמקדת ביצירה חזותית הקשורה לתקופה או לנושאים בהם דן הקורס
)ספר הקורס "שורו, הביטו וראו" וחוברת הקורס "טקסטים חזותיים"(. יש לשלוח את הנושא לאישור המנחה.
הצעת מחקר טובה תוכל לשמש בהמשך לכתיבת עבודה סמינריונית בקורס זה.
על הצעת המחקר לבחון נושא שניתן יהיה לפתח בהמשך לעבודה סמינריונית.
את ההצעה יש לנסח על פי הסעיפים הבאים:
.1 כותרת: הכותרת אמורה לתאר את הנושא בצורה תמציתית. אין לנסח את הכותרת כשאלה.
.2 תקציר: תארו את נושא העבודה )בערך 250 מילים(.
.3 את התקציר יש להתחיל באחד מהאופנים הבאים:
 עבודת המחקר תעסוק ב…..
 עבודת המחקר תבקש לבחון את….
 עבודת המחקר תדון ב…..
.4 התקציר צריך לכלול משפט אחד המבהיר בדיוק ובקצרה מהי שאלת המחקר שלכם.
.5 התקציר צריך לכלול את טענת המחקר: אחרי שניסחתם את שאלת המחקר, נסחו טענה ביחס לשאלת
מחקר זו תשובה משוערת לשאלת המחקר. —
.6 גוף היצירות )כחצי עמוד(: הציגו את היצירות שבאמצעותו תנסו להוכיח את טענת המחקר. את גוף
היצירות יש לתאר בצורה נרטיבית ולא כרשימה של פריטים. יש לנמק את הרלוונטיות של היצירות
שנבחרו לנושא של המחקר )רשימת היצירות תופיע בסוף העבודה(.
.7 מצב המחקר )כעמוד וחצי(: בחרו מאמר רלוונטי שיהווה חלק מהרשימה הביבליוגרפית של העבודה.
תארו את התזה המחקרית המובעת במאמר והתייחסו אליה. על חלק זה לכלול את הנקודות הבאות:
 רישום ביבליוגרפי תקני של המאמר.
 תיאור קצר של נושא המאמר אין לסכם את המאמר כולו אלא להסביר במילים שלכם —
ובצורה תמציתית במה המאמר עוסק.
 התייחסו למטרה של המאמר האם זהו מאמר פרשני, תיאורטי, תיאורי? —
 הסבירו במילים שלכם מהי שאלת המחקר המוצגת במאמר.
 תארו את הטענה המרכזית ואת התובנות העולות מהמאמר.
 הסבירו את הרלוונטיות של מאמר זה למחקר המוצע כיצד המאמר מתקשר למחקר שלכם, —
באיזה אופן המאמר עוזר לכם לבנות ולהוכיח את טענתכם.
.8 רשימה ביבליוגרפית התחלתית: לפחות 5 פריטים ביבליוגרפיים )ספרים ומאמרים(. את הרשימה יש
לערוך בצורה תקנית על פי הכללים של האוניברסיטה הפתוחה )מוסברים בהמשך(.
1 תודות לד"ר מיכל חכם, אשר ניסחה את כל החומרים המופיעים במסמך זה.
.9 רשימת תמונות: רשימה ובה כל הפרטים על הדימויים שבחרתם להשתמש בהם לצרכי המחקר )הסבר
בהמשך(.
הנחיות לסעיפים השונים
.1 כותרת:
הקוראים אמורים להבין מהו נושא העבודה מהכותרת.
אין לנסח את הכותרת כשאלה.
על הכותרת להיות קצרה ופשוטה, כמו למשל: "ייצוגים של מרחב ביצירות של נחום גוטמן."
ניתן להוסיף תת כותרת המפרטת את הנושא.
חשוב לנסח כותרת כבר בשלב זה בכדי להבהיר לעצמכם בדיוק מהו נושא המחקר שלכם.
.2 תקציר:
יש להציג את נושא המחקר באופן עשיר. יש להציג את ההקשר של המחקר, את הקשר לתרבות התקופה,
למאפיינים חברתיים, פוליטיים, כלכליים או דתיים, את הביוגרפיה של האמן במקרה שהיא תורמת להבנת
הנושא.
.3 שאלת המחקר:
כל תיאור מחקר מתחיל עם שאלת מחקר. השאלה אמורה לעורר דיון מורכב בנושא המחקר המוצע.
ניסוח אופייני לשאלות מחקר:
 מהן התמות המרכזיות/המוטיבים המרכזיים ב…
 מהם המאפיינים המרכזיים של….
 מהן המשמעויות העולות מ…
 מהם הקווים המנחים של…
 מהם הגורמים החברתיים/פוליטיים/כלכליים/אידאולוגיים המשפיעים על…
 מהם מקורות ההשראה של….
שימו לב שאין כאן שאלות השוואתיות.
שאלות השוואתיות הינן קשות יותר לדיון ולהוכחה.
.4 טענת המחקר:
תשובה משוערת לשאלת המחקר. אחרי שכבר התבוננתם בחומרי המחקר ויש לכם תובנות התחלתיות.
את הטענה יש לנסח כתשובה לשאלת המחקר. יש לנסח פסקה בת 5 שורות לפחות.
הצעות לאופן ניסוח של טענה:
 כאשר בוחנים את עבודותיה של …. עולה כי התמות המרכזיות העולות מעבודותיה הינן…
 מהתבוננות בעבודותיהם של …. ניכרים מספר מאפיינים מרכזיים שהם….
 המשמעויות העולות מהכרזות השונות הן….
 ניכר כי הקווים המנחים לעבודתם של… הם….
 בעבודתה של… ניכרות השפעות של הגורמים הבאים…..
 מתוך ניתוח של סדרת העבודות של… עולה כי הגורמים שהשפיעו על עבודתה )או מקורות
ההשראה של יצירתה( הם….
.5 גוף היצירות:
כל אותן היצירות אשר באמצעות התבוננות בהן )או ניתוח שלהן( תוכלו לתת מענה לשאלת המחקר.
את גוף היצירות יש לתאר בצורה נרטיבית ולא כרשימה של פריטים.
יש לנמק את הרלוונטיות של היצירות שנבחרו לנושא של המחקר ולשאלת המחקר.
ניתן לנסח זאת באופן הבא: מחקר זה יתבסס על בחינה/ניתוח של עבודות של…שנוצרו בין
השנים….עבור….)או במטרה ל….(. עבודות אלה רלוונטיות למחקר שמתמקד ב… משום שהן מתייחסות
ל…/מציגות את…/משתקף מהן היחס החברתי ל….
ההיקף של סעיף זה: כחצי עמוד. ניתן לחלק לפסקאות בנות 5 שורות לפחות.
.6 דיון במאמר רלוונטי )מצב המחקר(:
בחרו מאמר או ספר המהווים חלק מהרשימה הביבליוגרפית של המחקר.
התייחסו לנקודות הבאות:
 רישום ביבליוגרפי תקני של המאמר.
 הצגת המאמר: המאמר )או פרק מספר( הנבחר הוא מאמרה/ו של… שכותרתו…… המאמר )או
הפרק( מופיע בכתב העת…. / בספר שכותרתו היא….
 תיאור קצר של נושא המאמר. לא לסכם את כל המאמר אלא להסביר במה הוא עוסק.
 מהות המאמר: האם זהו מאמר שמתבסס על מחקר שנערך בפועל? האם זהו מאמר תיאורטי?
הסבירו והדגימו בעזרת ציטוט קצר מתוך המאמר תוך ציון מראה מקום בהערת שוליים.
את מראה המקום בהערת השוליים יש לציין כך:
שם משפחה, שנה: עמוד.
דוגמא להערת שוליים. 2
 אם המאמר הוא מחקרי, מהי שאלת המחקר או השאלות, או הבעיות שמציג/ה כותב/ת המאמר?
 מהי הטענה המרכזית של המאמר? מהן התובנות המרכזיות?
 מהי הרלוונטיות של המאמר זה למחקר המוצע? אינה נושא הוא עשוי לעזור לך להבין
ולהסביר?
.7 רשימה ביבליוגרפית:
לפחות 5 פריטים אחד מתוכם באנגלית. ראו הנחיות בהמשך. —
.8 רשימת היצירות:
שם האמן, שם היצירה )באותיות מודגשות(, שנה, טכניקה, גודל, אוסף, מקור התצלום.
עריכת המסמך:
פונט: טיימס ניו רומן, גודל 12 )כמו במסמך זה(.
רווח בין שורות: 1.5
שוליים של המסמך: ברירת המחדל של וורד )כמו במסמך זה(.
בניית פסקאות: את העבודה יש לנסח בפסקאות מלאות שבנויות מרצף של משפטים )ולא במשפטים בודדים –
כלומר, לא מנסחים משפט וקופצים לשורה הבאה(. פסקה מלאה תהיה בת חמש שורות לפחות. בין פסקאות עושים
רווח של שורה אחת. ראו הנחיות לעריכה של פסקאות.
קריטריונים להערכה:
 בחירה מקורית, מעניינת ורלוונטית בנושא למחקר והצגתו באופן עשיר.
 עריכה נאותה של המסמך.
 שמירה על כללי הכתיבה האקדמית.
 הקפדה על ניסוח, שימוש בסימני פיסוק, בנייה נכונה של משפטים מלאים ופסקאות מלאות, והגהה בטרם
הגשה.
2 מישורי, 2000 : 53 .
כך אמורה להיראות רשימה הביבליוגרפית:
שימו לב לא ממספרים את הרשימה ולא מציינים נקודות. –
עברית לפני אנגלית
אבינר, אפרת; שנער, עמי, 2006 . "הקדמה 'נוף אשר קרא לאדריכל: בנה!'". זמנים — 96 )גיליון מיוחד: אבני
שפה התחלות אדריכליות בארץ ישראל(: — 4 – 5 .
אלכסנדרוביץ, אור, 2010 . "כורכר, מלט, ערבים, יהודים: איך בונים עיר עברית". תיאוריה וביקורת 36 : 60 – 87 .
אפרת, צבי, 2004 . הפרויקט הישראלי בנייה ואדריכלות, — 1948 – 1973 . תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות.
2 כרכים.
ביגר, גדעון, 1984 . "התפתחות השטח הבנוי של תל אביב בשנים – 1909 – 1934 " בתוך נאור, מרדכי )עורך( תל-
אביב בראשיתה, 1909 – 1934 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר. ירושלים: יד יצחק בן צבי, עמ'
42 – 61 .
גורדון, גיל, 2006 . "'גגות מתעופפים ברוח": כניסתם של רעפים ותעשיית החרסית לארץ ישראל". זמנים 96 :
58 – 67 .
הרפז, נתן, 1984 . "מ'בתי חלומות' ל'בתי קופסאות' המהפך האדריכלי של שנות השלושים בתל אביב" בתוך נאור, — –
מרדכי )עורך( תל אביב בראשיתה, 1909 – 1934 . ירושלים: יד יצחק בן צבי, עמ' 91 – 106 .
Azaryahu, Maoz, 2001. “Water Towers: A Study in the Cultural Geographies of Zionist Mythology”. Cultural Geographies of Zionist Mythology 8 (3): 317–339
Mann, Barbara, E. 2006. A Place in History: Modernism, Tel Aviv, and the Creation of Jewish Urban Space. California: Stanford University Press.
הסבר רישום ביבליוגרפי לפריטים מסוגים/מקורות שונים:
כאשר המקור הוא ספר:
שם משפחה, שם פרטי, שנה. שם הספר. מקום הוצאה לאור: שם הוצאה לאור
בר גיל, יורם, – 1999 . סוכנת תעמולה ארץ ישראלית: הקרן הקיימת לישראל – 1924 – 1947 . חיפה: אוניברסיטת
חיפה וזמורה ביתן.
כאשר המקור הוא מאמר מתוך אסופה של מאמרים )ספר ובו מאמרים של כותבים שונים(:
שם משפחה, שם פרטי, שנה. "שם המאמר". בתוך שם משפחה, שם פרטי )עורך/ת( שם הספר. מקום הוצאה
לאור: שם הוצאה לאור. עמ' בהם מופיע המאמר.
אלבוים דרור, רחל, – 2001 . "האישה הציונית האידאלית". בתוך עצמון, יעל )עורכת( התשמע קולי? ייצוגים של
נשים בתרבות הישראלית. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. עמ' 95–115 .
כאשר המקור הוא מאמר מתוך כתב עת: –
שם משפחה, שם פרטי, שנה. "שם המאמר". שם כתב העת מס' גיליון: עמ' בהם מופיע המאמר. –
שנל, יצחק, 2009 . "עיר בלב שממה: נחום גוטמן כיוצר של מיתוס חלוצי". זמנים 106 : 118–125 .
כאשר לאותו כותב יש שני מאמרים לא מאותה שנה, הרישום יהיה לפי סדר כרונולוגי:
אבן זהר, איתמר, 1980 . "הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ ישראל, – 8821 – 9481 ."
קתדרה 16 : 165 – 189 .
אבן זהר, איתמר, – 2007 . "בניית תרבות כתשתית להקמת המדינה", בתוך יובל, ירמיהו; צבן, יאיר, שחם, דוד
)עורכים( זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני: מבט אנציקלופדי, כרך ד'. ירושלים: כתר. עמ' 215 – 220 .
כאשר לאותו כותב יש שני פריטים שנכתבו באותה שנה, מציינים באופן שרירותי פריט א' ופריט ב':
יעקובי, חיים, 2007 א'. "ארכיטקטורה, לאומיות ופוסטקולוניאליזם". תיאוריה וביקורת 30 : 63 – 88 .
יעקובי, חיים, 2007 ב'. "מכונת המגורים המזרחית" בתוך כהן שלי ועמיר טולה )עורכות( צורות מגורים —
אדריכלות וחברה בישראל. תל אביב: חרגול ועם עובד.
כאשר המאמר הוא מתוך כתב עת מקוון: –
שם משפחה, שם פרטי, שנה. "שם המאמר". שם כתב העת מס' גיליון: מספרי עמודים )אם יש(. ציון התאריך בו –
צפיתם במאמר: קישור למאמר.
בדה, גו קים, – 2007 . "בצלאל של שץ בין אייקון ציוני לאמנות עברית". פרוטוקולים — 5. נצפה לאחרונה
בתאריך /0717/10 באתר: http://bezalel.secured.co.il/5/badahhtm
כאשר משתמשים בחומרים מהאינטרנט, יש להשתמש אך ורק בחומרים אשר מגיעים ממקורות אקדמאיים,
מוזיאליים או רשמיים, כגון:
 כתבי עת מקוונים או מאמרים שנסרקו מכתבי עת והועלו לאינטרנט.
 ספרי מחקר מקוונים או שנסרקו והועלו לאינטרנט.
 עבודות דוקטורט ותזות של תואר שני שהועלו לאינטרנט.
 אתרים רשמיים של מוזיאונים וגלריות.
 אתרים רשמיים של אוניברסיטאות.
 כתבות מעיתונים מוכרים )למשל "מוסף גלריה" של עיתון הארץ(.
אין להשתמש בחומרים מתוך ויקיפדיה או מתוך בלוגים.
כאשר המאמר הוא הוצאה מחודשת למאמר שיצא לאור כמה שנים או עשרות שנים לפני כן:
שם משפחה, שם פרטי, שנה של ההוצאה המחודשת ]שנת הוצאה לאור מקורית[. שם ספר. מקום הוצאה לאור:
הוצאה לאור.
Anderson, Benedict, 2003 [1983]. Imagined Communities. London & NY: Verso.