ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות – חברת פוקס ויזל

תקציר העבודה

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות 13008 – ממ”ן 12, ציון 92 – כולל הערות המנחה.
ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות 10862.
חומר לימוד למטלה: יחסים פיננסים – ניתוח אנכי ואופקי של דוחות כספים, ניתוח תזרים מזומנים. חברת פוקס בע”מ, חברת גולף בע”מ.

שאלה 1: דו”ח רווח והפסד של פוקס בע”מ – ניתוח אופקי ואנכי:
א. עריכת דו”ח רווח והפסד משוער בהתבסס על דוחות קיימים.
ב. ניתוח אנכי לדוחות רווח והפסד.
ג. ניתוח אופקי לדוחות רווח והפסד.
ד. מגמת מכירות, ביאור לפי מגזרים, מגמת שיעור רווח נקי, השפעת רווח תפעולי וגולמי.

שאלה 2: דו”ח תזרים מזומנים חברת גולף בע”מ :
א. סיכום פעילות החברה.
ב. ניתוח מגמות בתזרים מזומנים:
1. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת: רווח נקי, תזרים פרמננטי.
2. פעילות השקעה – מדיניות השקעה והתאמתה לאסטרטגיות של החברה.

שאלה 3: דו”ח תזרים מזומנים חברת פוקס בע”מ – המודל של פרופסור אליצור.